Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

14 kwietnia 2015

Zaproszenie

Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS za­pra­sza w kwiet­niu na trzy im­pre­zy or­ga­ni­zo­wa­ne w ra­mach XVII Edy­cji Współ­za­wod­nic­twa Spor­to­wo­-Tu­ry­stycz­ne­go Po­wia­tów Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go o Pu­char Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go, a są to: 19 kwiet­nia — Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS w bie­gach prze­ła­jo­wych i 51. Cross Ostrze­szow­ski (sta­dion la w Ostrze­szo­wie); 25 kwiet­nia, Łek­no k. Wą­grow­ca — Wiel­ko­pol­ski Tur­niej Sza­cho­wy „O Zło­tą Wie­żę” i War­ca­bów 64-po­lo­wych; 29 kwiet­nia — go­dzi­na 11:00, Sta­dion LA w Pile — Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS Mło­dzie­ży Szkol­nej w Lek­kiej Atle­ty­ce.

14 kwietnia 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców w Zapasach w Stylu Wolnym — Odolanów 2015

W dniach 10-12 kwiet­nia w Odo­la­no­wie od­by­ły się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS Ka­de­tów, Ju­nio­rów i Mło­dzie­żow­ców w Za­pa­sach w Sty­lu Wol­nym. Star­to­wa­ło pra­wie 150 za­wod­ni­ków z 23 klu­bów, któ­rzy re­pre­zen­to­wa­li 8 wo­je­wództw. Ju­nio­rzy i mło­dzie­żow­cy wal­czy­li w jed­nym tur­nie­ju.

Kla­sy­fika­cję dru­ży­no­wą wy­grał LKS Ce­ra­mik Kro­to­szyn, któ­ry o po­nad 20 punk­tów wy­prze­dził LKS Ma­zow­sze Te­re­sin i LKS Orzeł Na­my­słów. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, któ­re na otwar­ciu i za­koń­cze­niu mi­strzostw re­pre­zen­to­wa­li Wa­cław Hur­ko, prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej oraz Krzysz­tof Pia­sek, jej se­kre­tarz. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów byli: Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS, ZUKS Bar­tosz Odo­la­nów, Gmi­na i Mia­sto Odo­la­nów, Po­wiat Ostrow­ski, Urząd Mar­szał­kow­ski w Po­zna­niu, Wiel­ko­pol­ski Zwią­zek Za­pa­śni­czy oraz Gim­na­zjum im. Jana Paw­ła II w Odo­la­no­wie, na któ­re­go obiek­cie od­by­ły się mi­strzo­stwa. Im­pre­za uzy­ska­ła do­finan­so­wa­nie z MSiT.

14 kwietnia 2015

Brązowy medal Piotra Kudłaszyka na MŚ U-17 w podnoszeniu ciężarów w Limie

W Li­mie 12 kwiet­nia za­koń­czy­ły się V Mi­strzo­stwa Świa­ta Ju­nio­rek i Ju­nio­rów U-17 w Pod­no­sze­niu Cię­ża­rów. Je­dy­ny me­dal dla na­sze­go kra­ju — brą­zo­wy — zdo­był w wa­dze 62 kg za­wod­nik LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl, Piotr Ku­dła­szyk. W tur­niej ju­nio­rek wy­stą­pi­ło 5 pol­skich za­wod­ni­czek (w tym 4 z na­szych klu­bów) i 5 ju­nio­rów (w­szy­scy z na­szych klu­bów). Po raz pierw­szy w mi­strzo­stwach star­to­wa­ło wię­cej dziew­cząt niż chłop­ców — ju­nio­rek by­ło 99 (z 28 kra­jów), ju­nio­rów 90 (też z 28 kra­jów).

14 kwietnia 2015

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Kadetów w Zapasach w Stylu Klasycznym
— 5 medali naszych juniorów i 16 kadetów

W Ko­strzy­nie nad Od­rą w dniach od 10 do 12 kwiet­nia br. od­by­ły się Mię­dzy­na­ro­do­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów (18 — 20 lat) i Ka­de­tów (15 — 17 lat) w Za­pa­sach w Sty­lu Kla­sycz­nym. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy był Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Re­kre­acji a za­pa­śni­cy wal­czy­li na ma­tach w hali wi­do­wi­sko­wo — spor­to­wej Ze­spo­łu Szkół przy ul. Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­do­wej 2. W tur­nie­ju ju­nio­rów wal­czy­ło 107 za­wod­ni­ków, w tur­nie­ju ka­de­tów 116, w tym re­pre­zen­tan­ci Bia­ło­ru­si, Czech, Nie­miec i Nor­we­gii.

Nasi ju­nio­rzy zdo­by­li 5 me­da­li (2 zło­te, 2 srebr­ne i 1 brą­zo­wy), a ka­de­ci 16 (3 zło­te, 6 srebr­nych i 7 brą­zo­wych).

14 kwietnia 2015

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Juniorek w Zapasach — po 15 medali naszych juniorek i kadetek

11 kwiet­nia w hali Po­wia­to­we­go Cen­trum Spor­tu i Re­kre­acji w Kra­śni­ku od­był się II Me­mo­riał Zyg­mun­ta Ku­sia­ka. Im­pre­za by­ła jed­no­cze­śnie Mię­dzy­na­ro­do­wy­mi Mi­strzo­stwa­mi Pol­ski Ka­de­tek i Ju­nio­rek. W za­wo­dach wzię­ło udział 150 za­wod­ni­czek z Pol­ski (37 klu­bów) i za­gra­ni­cy (Bia­ło­ruś, Ukra­ina, Sło­wa­cja, Cze­chy, Wło­chy). Wśród ju­nio­rek za­wod­nicz­ki z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­ły 15 me­da­li (3 zło­te, 2 srebr­ne i 10 brą­zo­wych), po­dob­nie ka­det­ki (4 zło­te, 4 srebr­ne i 7 brą­zo­wych).

14 kwietnia 2015

Rasistowski atak na Opolszczyźnie. Kibole pobili ciemnoskórych zawodników LZS Piotrówka

Dwóch czar­no­skó­rych za­wod­ni­ków klu­bu spor­to­we­go LZS Pio­trów­ka tra­fiło do szpi­ta­la po tym, jak w Wiel­ką So­bo­tę (4 kwiet­nia) za­ata­ko­wa­ła ich w Strzel­cach Opol­skich gru­pa pseu­do­ki­bi­ców. Po­szko­do­wa­ni twier­dzą, że byli to ki­bo­le Odry Opo­le. O wy­da­rze­niu pi­sze ca­ła spor­to­wa pra­sa i nie tyl­ko.

Copyright 2013 LZS