Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

20 lipca 2016

Niedziałek — złoto, Karolina Łozowska — srebro — Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych w lekkiej atletyce

Na zakończonych 17 lipca w Tbi­lisi (Gruzja) Mi­strzo­stwach Eu­ropy Ju­nio­rów Młod­szych Pol­ska zdo­była 5 me­dali — je­den zło­ty, dwa sre­brne i dwa brą­zowe. Zło­ty medal zdo­był Łu­kasz Nie­dzia­łek WLKS Nowe Iga­nie w cho­dzie na 10 000 me­trów, sre­brny me­dal wy­wal­czyła w biegu na 400 me­trów zdo­była Ka­ro­lina Ło­zow­ska KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, sre­brny me­dal zdo­była szta­feta szwe­dzka dziew­cząt, w skła­dzie której były 3 za­wo­dni­czki z na­szych klu­bów — Ali­cja Po­tasz­nik GUKS As Dy­wity, Mar­tyna Ko­twiła RLTL ZTE Ra­dom, Ka­ro­lina Ło­zow­ska KS Pod­la­sie. Czwartą za­wo­dni­czką była Kla­udia Ada­mek KS Gwar­dia Piła, która zdo­była także brą­zowy me­dal w biegu na 100 m. Brą­zowy me­dal wy­wal­czyła też szta­feta szwedzka chłop­ców, skła­da­jąca się z za­wo­dni­ków z klu­bów LZS. Biegi w niej: Ma­ciej Wójcik ZLKL Zie­lona Góra, Da­mian Sztej­kow­ski LKS Pol­ko­wice, Ra­fał Pa­jąk LKS Za­brzeg oraz Szymon Kreft LKS Zie­mi Pu­ckiej Puck. Na­szej re­pre­zen­ta­cja zajęła 12. miejsce w ta­beli me­da­lowej, w klasyfikacji punktowej Polska na siódmej pozycji z dorobkiem 75 pkt. Reprezentacja liczyła 43 zawodników — 24 z nich to zawodnicy z klubów LZS. Poniżej wyniki innych naszych zawodników.

20 lipca 2016

14 medali zdobyli na MME w kolarstwie torowym kolarze z naszych klubów

W dniach od 12 do 17 lipca we wło­skim Mon­ti­chia­ri od­były się Mło­dzie­żowe Mi­strzo­stwa Eu­ropy w Ko­lar­stwie To­ro­wym (uczes­tni­czyli ju­nio­rzy i za­wo­dnicy U-23). Re­pre­zen­ta­cja pol­ski zdo­była na nich 18 me­dali (5 zło­tych, 6 sre­brnych i 7 brą­zo­wych) — 14 z nich zdo­byli ko­la­rze i ko­lar­ski z klu­bów Zrze­sze­nia LZS (3 złote, 4 sre­brne i 7 brą­zo­wych me­dali). In­dy­wi­du­al­nie mi­strzami Eu­ropy zo­stali m.in. Justyna Kaczkowska (UKKS Imie­lin Team) w wy­ścigu in­dy­wi­du­alnym or­li­czek, Mi­chał Rze­źni­cki (UKS Trój­ka Pia­se­czno) w scratchu or­li­ków oraz Ma­teusz Rudyk (ALKS Stal Gru­dziądz) w sprin­cie orlików. Na­sza re­pre­zen­ta­cja li­czyła 18 mło­dzie­żow­ców — 8 ko­biet (wszy­stkie z klubów LZS) i 10 mę­żczyzn (8 z klubów LZS) oraz 15 ju­nio­rów — 6 ko­biet (wszy­stkie z klu­bów LZS) i 9 mę­żczyzn (4 z klubów LZS). W kla­sy­fi­kacji me­da­lowej Polska zajęła 2. miejsce — zarówno pod względem zdobytych złotych medali (za Włochami), jak i łącznej liczbie krążków (za Wielką Brytanią).

15 lipca 2016

238 polskich sportowców wystąpi na IO w Rio de Janeiro, w tym 28 zawodników z naszych klubów

238 sportowców w 23 dy­scy­pli­nach po­wo­ła­nych zo­stało do re­pre­zen­ta­cji na roz­po­czy­na­jące się 5 sier­pnia ig­rzy­ska w Rio de Ja­neiro. Skład zo­stał 14 lipca za­twier­dzony przez za­rząd Pol­skiego Komitetu Olimpijskiego. W bia­ło­-czer­wo­nych bar­wach wy­stąpi 100 ko­biet i 138 mę­żczyzn. Jest ośmiu za­wo­dni­ków re­zer­wo­wych oraz 190 osób współ­pra­cu­ją­cych, w tym m.in. tre­ne­rzy, le­karze, me­cha­nicy, fi­zjo­te­ra­peuci. Ig­rzyska w Rio de Ja­neiro po­trwają od 5 do 21 sier­pnia. W skła­dzie pol­skiej re­pre­zen­ta­cji jest 28 spor­tow­ców z klu­bów Zrze­sze­nia LZS oraz ok. 20 wy­cho­wan­ków lub do nie­dawna za­wo­dni­ków z klu­bów „Zie­lo­nego Bra­ctwa”, ta­kich jak m.in.: Mi­chał Kwiat­kow­ski, Ra­fał Majka, Ka­ta­rzyna Nie­wia­doma czy bra­cia Adrian i To­masz Zie­liń­scy. Za­wo­dnicy z na­szych klu­bów wy­stą­pią w na­stę­pu­ją­cych spor­tach: bad­min­ton, ko­lar­stwo to­rowe, lek­ko­at­le­tyka, łucz­nic­two, pły­wa­nie, pod­no­sze­nie cię­żarów i za­pasy. Po­ni­żej li­sta na­szych olim­pij­czy­ków.

15 lipca 2016

LKS Ceramika Opoczno — chłopcy i KKPK Medyk Konin — dziewczęta — to zwycięzcy VI turnieju „MPKCz” 2016

W dniach 7-10 lipca na obiek­tach Po­mo­lo­gii Pró­szków oraz kom­plek­sie spor­towym Or­lika w Reń­skiej Wsi ro­ze­grano ogól­no­pol­ski fi­nał VI Ogól­no­pol­skiego Tur­nieju LZS „Mała Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” im. Marka Pro­cy­szyna dla chłop­ców i dziew­cząt do lat 13. Wy­gra­ły dru­żyny LKS Ce­ra­mika Opo­czno — chłopcy i KKPK Me­dyk Ko­nin — dziew­częta. W tur­nieju chłop­ców wy­star­to­wało 14 drużyn, w tur­nieju dziew­cząt 13. Dziew­częta strze­liły 156 bra­mek w 30 me­czach, a chłopcy ro­ze­grali 33 mecze i strzelili 139 bramek. Me­dale i pu­chary wrę­czali uczes­tnikom m.in.: syn Marka Pro­cy­szyna Łukasz i jego żona Maria, wi­ce­prze­wod­ni­czący KZ LZS Ma­rek Ma­zur, prze­wo­dni­czący WZ LZS w Opolu Ge­rard Ha­lama i wi­ce­wójt Reń­skiej Wsi Jan Do­mek. Or­ga­ni­za­to­rami tur­nieju było Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS, Opol­skie Zrze­sze­nie LZS oraz sa­mo­rządy lo­kalne w Reń­skiej Wsi i Prósz­ko­wie. Fi­nał do­fi­nan­so­wało Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­rys­tyki.

15 lipca 2016

Można zakupić monografię dotyczącą historii LZS w latach 1975-2015

Z okazji ju­bi­le­uszu 70-­lecia dzia­łal­ności Kra­jo­wego Zrze­szenia Lu­dowe Ze­społy Spor­towe, ze­spół au­tor­ski pod kie­run­kiem prof. dra hab. Eli­giu­sza Ma­ło­lep­szego przy­go­to­wał mo­no­gra­fię pt. Z dzie­jów sportu i tu­ry­styki w dzia­łal­ności Kra­jo­wego Zrze­sze­nia Lu­dowe Ze­spo­ły Spor­towe w la­tach 1975-2015.

Ksią­żkę można za­kupić w cenie 21 zł (brutto) plus ko­szty wy­syłki w Wy­daw­nic­twie Aka­demii im. Jana Dłu­go­sza w Czę­sto­cho­wie.

Adres Wy­da­wnic­twa: 42-200 Czę­sto­chowa, ul. Wa­szyn­gtona 4/8, tel. (034) 378-43-28, fax. (034) 378-43-19. Wię­cej in­for­ma­cji — wy­da­wni­ctwo@ajd.czest.pl.

Po­le­camy, znaj­dzie­cie w niej dro­dzy Czy­tel­nicy wiele cie­kawych in­for­macji oraz faj­nych zdjęć.

15 lipca 2016

Paweł Fajdek — złoto, Wojciech Nowicki — brąz na ME w lekkiej atletyce

10 lipca zakończyły się Mi­strzo­stwa Eu­ropy w lek­kiej at­le­tyce w Am­ster­da­mie. Po­lacy zdo­byli 12 me­dali (6 zło­tych, 5 sre­brnych i 1 brą­zowy) — wy­grali po raz pier­wszy w hi­storii pun­kta­cję me­da­lową, a w pun­kto­wej za­jęli 3 miej­sce za Bry­tyj­czy­kami i Niem­cami. Na­sza re­pre­zen­ta­cja li­czyła 73 osoby — w tym 10 lek­ko­at­le­tów z klu­bów na­szego Zrze­sze­nia. Z tej dzie­sią­tki me­dale zdo­byli: Pa­weł Faj­dek (KS Agros Zamość) zło­ty w rzu­cie mło­tem, w tej sa­mej kon­ku­ren­cji brą­zo­wy me­dal zdo­był Woj­ciech No­wi­cki z KS Pod­la­sie Bia­ły­stok. Me­dale zdobyli też za­wo­dnicy, któ­rzy kie­dyś za­czy­nali swoje ka­riery w lu­do­wych klu­bach — złoto Adam Kszczot (RKS Łódź) na 800 m, zło­to An­ge­lika Ci­cho­cka (SKLA Sopot) na 1500 m wy­cho­wanka ULKS Ta­lex Bo­rzy­tuchom. Po­zos­tałe zło­te me­dale zdo­byli Anita Wło­dar­czyk (RSK Skra War­szawa) w rzu­cie mło­tem, Ro­bert So­bera (AZS AWF Wro­cław) w skoku o ty­czce, Piotr Ma­ła­chow­ski (WKS Śląsk Wro­cław) w rzu­cie dy­skiem, sre­brne wy­wal­czyli: Jo­anna Lin­kie­wicz (AZS AWF Wrocław) w biegu na 400 m ppł., Mar­cin Le­wan­dow­ski (Za­wi­sza Byd­goszcz) na 800 m, Ka­rol Hof­fman (MKS Alek­san­drów Łódzki) w trój­skoku, Mi­chał Ha­ra­tyk (AZS AWF Kraków) w pchnię­ciu kulą i szta­feta 4x400 m.

Copyright 2013 LZS