Turniej Jubileuszowy PKCz Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

7 sierpnia 2014

Fundacja LOTTO „Milion Marzeń” i MSiT zapraszają do współpracy sportowych medalistów

Fun­da­cja LOT­TO Mi­lion Ma­rzeń i Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki za­pra­sza­ją spor­to­wych me­da­li­stów do udzia­łu w kon­kur­sie gran­to­wym — II edy­cji ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu „Ku­mu­la­cja Ak­tyw­no­ści”. Pro­gram bę­dzie re­ali­zo­wa­ny od wrze­śnia 2014 do maja 2015 r., a jego ce­lem jest ak­ty­wi­za­cja spor­to­wa gim­na­zja­li­stów. Na za­in­te­re­so­wa­nych cze­ka aż 70 gran­tów. Za­da­niem spor­tow­ców jest opra­co­wa­nie sce­na­riu­sza, a na­stęp­nie — w przy­pad­ku przy­zna­nia gran­tu — zor­ga­ni­zo­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie cy­klu 36 za­jęć dla gim­na­zja­li­stów ma­ło ak­tyw­nych spor­to­wo. Fun­da­cja za­pra­sza do współ­pra­cy spor­tow­ców, ma­ją­cych na swo­im kon­cie udo­ku­men­to­wa­ne suk­ce­sy spor­to­we (co naj­mniej brą­zo­wy me­dal w mi­strzo­stwach kra­ju w do­wol­nej dys­cy­pli­nie). Na­bór wnio­sków do pro­gra­mu trwać bę­dzie do 25 sierp­nia 2014 roku (da­ta wpły­wu do Fun­da­cji).

7 sierpnia 2014

Zorganizuj wydarzenie sportowe i wyjedź do Rzymu!

Ak­tyw­ność fizycz­na jest dla każ­de­go — nie­za­leż­nie od wie­ku, płci, sta­tu­su spo­łecz­ne­go, czy stop­nia spraw­no­ści. Dla­te­go też or­ga­ni­za­to­rzy, Fun­da­cja V4Sport oraz Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, za­pra­sza­ją do udzia­łu w Ty­go­dniu Ru­chu (MO­VE WEEK 2014), któ­ry od­bę­dzie się w dniach od 29 wrze­śnia do 5 paź­dzier­ni­ka br. Ak­cja po­łą­czo­na jest z kon­kur­sem. Cze­ka­ją na Was pa­kie­ty ga­dże­tów, szko­le­nie, a za naj­le­piej zor­ga­ni­zo­wa­ne wy­da­rze­nie wy­jazd do Rzy­mu!

7 sierpnia 2014

29. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski o Puchar PKOl w łucznictwie i 50 lat KS Obuwnik Prudnik

W dniach 2-3 sierp­nia na to­rach łucz­ni­czych KS Obuw­nik Prud­nik od­by­ły się 29. Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski o Pu­char PKOl. Jak zwy­kle za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li kil­ka­na­ście me­da­li. Dla go­spo­da­rzy tych mi­strzostw by­ło to nie­zwy­kłe wy­da­rze­nie. Dzień wcze­śniej, tj. 1 sierp­nia w prud­nic­kim „Bia­łym Domu” od­by­ła się uro­czy­sta Gala z oka­zji 50 lat ist­nie­nia KS Obuw­nik Prud­nik. Im­pre­zę uświet­nił mi­ni­re­ci­tal Pau­li­ny Lu­lek. By­ła też pre­mie­ra fil­mu i książ­ki po­wsta­łych z tej oka­zję au­tor­stwa Ry­szar­da Ka­szy.

7 sierpnia 2014

XV Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS — Stężyca 2014

27 lip­ca 2014 roku w Stę­ży­cy pod Dę­bli­nem od­by­ły się XV Wo­je­wódz­kie Igrzy­ska Re­kre­acyj­no — Spor­to­we LZS. By­ło praw­dzi­we świę­to dla spor­tow­ców z ma­łych miast i wsi. Po­go­da do­pi­sa­ła i w Stę­ży­cy (po­wiat ryc­ki), na obiek­tach LZS Ma­zow­sze, po­ja­wi­ło się po­nad ty­siąc re­pre­zen­tan­tów z 51 gmin, z 18 po­wia­tów wo­je­wódz­twa lu­bel­skie­go. Wśród go­ści na sta­dio­nie Ma­zow­sza po­ja­wi­li się Krzysz­tof Het­man, po­seł do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go, któ­ry stał na cze­le ko­mi­te­tu ho­no­ro­we­go igrzysk i Ma­rian Sta­row­nik, wi­ce­wo­je­wo­da lu­bel­ski. Te­go­rocz­ne igrzy­ska od­by­ły się pod ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Mar­ka Sa­wic­kie­go, mi­ni­stra rol­nic­twa i roz­wo­ju wsi oraz Sła­wo­mi­ra So­snow­skie­go, mar­szał­ka wo­je­wódz­twa lu­bel­skie­go.

7 sierpnia 2014

20 medali naszych zawodników na Mistrzostwach Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce

W Szcze­ci­nie, w dniach od 29 do 31 lip­ca, od­by­ły się 90. Ju­bi­le­uszo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Se­nio­rów w Lek­kiej Atle­ty­ce. Sta­ro­wa­ło po­nad 600 za­wod­ni­ków. Lek­ko­atle­ci z klu­bów Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li 5 zło­tych, 5 srebr­nych i 10 brą­zo­wych me­da­li. Zło­te me­da­le zdo­by­li: An­ge­li­ka Ci­choc­ka ULKS Ta­lex Bo­rzy­tu­chom w bie­gu na 1500 m, Ju­sty­na Ko­ryt­kow­ska LŁKS Pre­fbet Śnia­do­wo Łom­ża na 5000 m, Ka­ta­rzy­na Ko­wal­ska LKS Vec­tra Wło­cła­wek na 3000 m z prze­szko­da­mi, Ka­ro­li­na Ko­łe­czek UKS Trój­ka San­do­mierz na 100 m ppł. oraz Pa­weł Faj­dek KS Agros Za­mość w rzu­cie mło­tem. Po mi­strzo­stwach PZLA ogło­si­ła skład na­szej re­pre­zen­ta­cji na ME w Zu­ry­chu, zna­leź­li się w niej na­stę­pu­ją­cy lek­ko­atle­ci z na­szych klu­bów: An­ge­li­ka Ci­choc­ka, Ka­ta­rzy­na Ko­wal­ska, Ka­ro­li­na Ko­łe­czek, Ka­mi­la Li­ćwin­ko, Pa­weł Faj­dek, Mar­cin Cha­bow­ski STS Po­me­ra­nia Szcze­ci­nek (ma­ra­ton), Ka­mil Kryń­ski Pod­la­sie Bia­ły­stok (sz­ta­fe­ta 4x100) i An­drzej Ja­ros Agros Za­mość (sz­ta­fe­ta 4x400).

7 sierpnia 2014

MUKS Stoczek 45 Białystok drużynowym mistrzem Polski juniorów w szachach

W dniach od 25 lip­ca do 2 sierp­nia 2014 roku w Ho­te­lu Ame­liów­ka w Ma­sło­wie Pierw­szym k. Kielc zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Dru­ży­no­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów w sza­chach — Eks­tra­li­ga. MUKS Sto­czek 45 Bia­ły­stok zdo­był zło­ty me­dal po­ko­nu­jąc 9 in­nych dru­żyn. Ze­spół z Bia­łe­go­sto­ku wy­grał 8 me­czów i je­den prze­grał. Zo­stał po­ko­na­ny je­dy­nie przez KSz Het­man Ka­to­wi­ce, któ­ry osta­tecz­nie za­jął 2. miej­sce. Na naj­niż­szym stop­niu po­dium zna­lazł się KSz Po­lo­nia Wro­cław.

Copyright 2013 LZS