Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

29 września 2016

29 medali naszych zawodników na Mistrzostwach Polski U-16 w lekkiej atletyce

W dniach 23-24 wrze­śnia w Słu­bi­cach, na sta­dio­nie SOSiR od­były się Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­ków (U-16) w lek­kiej at­le­tyce. W osta­tnich 15 edy­cjach mi­strzostw, bę­dą­cych rów­nież ma­łym me­mo­ria­łem Ja­nu­sza Ku­so­ciń­skiego, naj­czę­ściej, aż czte­ro­kro­tnie, or­ga­ni­za­cję po­wie­rza­no wła­śnie Słu­bi­com (2003, 2007, 2012 i 2016). W za­wo­dach wy­star­to­wało kil­ku­set mło­dych za­wo­dni­ków. Lek­ko­at­leci z klu­bów Zrze­sze­nia LZS zdo­byli 29 me­dali — 13 złotych, 6 sre­brnych i 10 brą­zo­wych. Po dwa złote me­dale zdo­byli Ale­ksan­dra Ki­ry­luk (KS Po­dla­sie Bia­ły­stok) — 200 m ppł i 80 ppł oraz Woj­ciech Marok (UKS Orkan Środa Wlkp.) — pchnię­cie kulą i rzut dy­skiem. Poniżej li­sta po­zo­sta­łych me­da­li­stów.

29 września 2016

5 zawodniczek i 2 zawodników z naszych klubów pojedzie na MŚ w kolarstwie szosowym

W dniach 6-16 pa­ździer­nika od­będą się w Doha Mi­strzo­stwa Świa­ta w ko­lar­stwie szo­so­wym elity, mło­dzie­żow­ców i ju­nio­rów. Za­rząd Pol­skiego Zwią­zku Ko­lar­skiego za­twier­dził skład na­szej re­pre­zen­ta­cji. W sumie do Doha po­je­dzie 6 za­wo­dni­czek elity, w tym Ali­cja Ra­taj­czak z UKS Mróz Je­dynka Kór­nik, 7 za­wo­dni­ków elity, 3 mło­dzie­żow­ców, 4 ju­nior­ki — wszy­stkie z na­szych klu­bów: Au­rela Nerlo (Atom Box­met Dzier­żo­niów), Ka­ro­lina Pere­ki­tko (Pa­ci­fic Ne­stle Fitnes Cy­cling Team), Wi­kto­ria Pi­ku­lik (BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska) i Ni­kola Ró­żyń­ska (Stal Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz) oraz 3 ju­nio­rów, w tym dwóch z na­szych klu­bów — Mi­ko­łaj Ko­nie­czny (KKS Gostyń) i Bartosz Rudyk (Stal Ocetix Iglotex Grudziądz). Na mistrzostwach zabraknie naszych największych gwiazd — Rafała Majki i Michała Kwiatkowskiego. Pojadą za to wychowanki naszych klubów Katarzyna Niewiadoma i Katarzyna Pawłowska.

29 września 2016

Mistrzostwa Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” w lekkiej atletyce

Chcielibyśmy, by tak ak­ty­wnych klu­bów se­niora zwią­za­nych z LZS jak ten w Trąb­kach Wiel­kich było jak naj­wię­cej. Jego człon­ko­wie rea­li­zują cie­kawe po­my­sły spor­towe, świe­tnie się przy tym ba­wiąc.

24 września 2016 roku na sta­dio­nie gmin­nym w Trąb­kach Wiel­kich zo­stały ro­ze­grane I Mi­strzo­stwa Klubu Se­niora „Za­wsze Mło­dzi” 60 + w lek­kiej at­le­tyce w for­mule otwar­tej. W ra­mach mi­strzostw od­były się na­stę­pu­jące kon­ku­ren­cje: bieg na dy­stan­sie 60 i 100 me­trów, skok w dal i pchnię­cie kulą w z po­dzia­łem na ka­te­go­rie wie­kowe ko­biet i mę­żczyzn. Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów były za­rządy Gmin­nego Zrze­sze­nia LZS i Klubu Se­nio­ra „Za­wsze Mło­dzi” z Trą­bek Wiel­kich. Za­wo­dy zo­stały zor­ga­ni­zo­wane dla ucz­cze­nia 70-­lecia LZS pod nazwą „Powroty na bieżnie, skocznie i rzutnie”. Najmłodszy uczestnik liczył 63, a najstarszy 78 lat. W łącznej punktacji wygrali Emilia BrzózkaWiesław Kempa.

21 września 2016

40-lecie WLKS Siedlce — Nowe Iganie

40-lecie istnienia i dzia­łal­no­ści Wo­je­wódz­kiego Lu­do­wego Klubu Spor­to­wego Sie­dlce — Nowe Iga­nie świę­to­wano 16 wrze­śnia w sali wido­wi­sko­wej „Pod­la­sie” Miej­skiego Oś­rodka Kul­tury w Siedl­cach. WLKS Sie­dlce — No­we Iga­nie to je­den z naj­lep­szych klu­bów Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS. W ciągu 40 lat istnie­nia jego re­pre­zen­tanci zdo­byli na mi­strzo­stwach świata, Europy i Pol­ski we wszy­stkich ka­te­gor­iach wie­ko­wych (od se­nio­rów po mło­dzi­ków) łą­cznie 970 me­dali (334 złote, 305 sre­brnych, 331 brą­zo­wych). Uro­czys­tość zgro­ma­dziła wielu ofi­cjeli, dzia­łaczy, tre­nerów i za­wo­dni­ków zwią­za­nych z klubem przez te mi­nione cztery de­kady. Gośćmi byli przed­sta­wi­ciele dy­scy­plin, które mają swoje sekcje w sie­dle­ckim klubie — po­dno­sze­nie cię­ża­rów, za­pasy, sumo i lek­ko­at­le­tyka. PZPC reprezentował przewodniczący Komisji Sędziowskiej Stanisław Wyszomirski oraz trener kadry juniorów Zdzisław Faraś. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło byłych prezesów PZPC — Szymona KołeckiegoZygmunta Wasieli. Obecny był Grzegorz Pieronkiewicz — prezes Polskiego Związku Zapaśniczego i Ryszard Niedźwiedzki — członek Zarządu PZZ. Krajowe Zrzeszenie LZS reprezentował dyrektor Biura Michał Dziubak.

21 września 2016

VIII Międzynarodowe Zawody dla szkół im. Henryka Jakimiaka

W dniu uro­czys­tej gali po­świę­co­nej 40­-leciu ist­nie­nia WLKS Siedlce — Nowe Iga­nie, 16 wrze­śnia, klub zor­ga­ni­zował VIII Mię­dzy­na­ro­dowe Za­wody dla szkół im. Hen­ryka Ja­ki­miaka. Po­nad 1000 dzie­ciaków ry­wa­li­zo­wało w kilku kon­ku­ren­cjach lek­ko­at­le­tycz­nych — biegi na róż­nych dys­tan­sach, skok w dal, skok wzwyż, rzut dy­skiem, rzut oszcze­pem, rzut pi­łeczką pa­lan­tową, pchnię­cie kulą. Star­to­wali uczniów pod­sta­wó­wek i gim­na­zjów. Do Sie­dlec przy­byli nie tylko przed­sta­wi­ciele szkół z re­gionu, ale także z bar­dziej od­leg­łych miej­sco­wo­ści, a nawet z za­gra­nicy — Bia­ło­rusi i Li­twy. Zma­ga­nia mło­dych spor­tow­ców obser­wo­wali uczest­nicy os­tat­nich Ig­rzysk Olim­pij­skich — skoczkini wzwyż Kamila Lićwinko i kulomiot Tomasz Majewski. Mistrzowie byli oblegani przez młodzież, każdy chciał mieć autograf lub wspólne zdjęcie.

21 września 2016

Katarzyna Kowalska mistrzynią Polski na 5 km

18 września w Kleszczowie, w ra­mach bie­gu „4. Klesz­czów na pią­tkę” na dy­stan­sie 5 km ro­ze­gr­ano 5. Otwar­te Mi­strzo­stwa Pol­ski Kobiet. Trium­fo­wała Ka­ta­rzyna Ko­wal­ska LKS Vec­tra Wło­cła­wek. Pod­opie­czna tre­nera Mar­iana No­wa­kow­skiego po­ko­nała ten dy­stans w cza­sie 16:24. Trze­cie miej­sce za­jęła Ewa Ja­giel­ska z LKS Ome­ga Klesz­czów. Dla Ka­ta­rzyny Ko­wal­skiej był to już 22 ty­tuł mistrzyni Pol­ski, na siód­mym dy­stan­sie, w kar­ierze: 3000 m z prze­szko­dami — 11 ty­tu­łów, bie­gi prze­ła­jowe — 6, 5000 m — 1, 10 000 m — 1, pół­ma­ra­ton — 1, 10 km (bieg uliczny) — 1, 5 km (bieg uli­czny) — 1.

Copyright 2013 LZS