Najlepsi w LZS 2013 Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

21 lipca 2014

Krzysztof Niklas — złoto, Aleksandra Wólczyńska — brąz na MŚ Kadetów w zapasach

Czte­ry me­da­le zdo­by­li na za­koń­czo­nych 20 lip­ca na Sło­wa­cji Mi­strzo­stwach Świa­ta Ka­de­tów w za­pa­sach pol­scy re­pre­zen­tan­ci. Dwa z nich zdo­by­li za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia. Zło­ty me­dal w sty­lu kla­sycz­nym w kat. 69 kg zdo­był Krzysz­tof Ni­klas za­wod­nik GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy, brą­zo­wy w kat. 56 kg wy­wal­czy­ła Alek­san­dra Wól­czyń­ska z Su­ple­su Kra­śnik. Dwa po­zo­sta­łe zdo­by­li — sre­bro Na­ta­lia Strzał­ka (70 kg) Sla­via Ruda Ślą­ska, brąz Mar­cel Ka­spe­rek w sty­lu kla­sycz­nym (85 kg) z GKS Ka­to­wi­ce.

21 lipca 2014

Rafał Majka wygrał etap Tour de France!

Ra­fał Maj­ka, wy­cho­wa­nek WLKS Kra­kus Swo­szo­wie­ce i tre­ne­ra Zbi­gnie­wa Klę­ka wy­grał 14. etap Tour de Fran­ce. Tym sa­mym po­wtó­rzył suk­ces Ze­no­na Ja­sku­ły z 1993 roku, któ­ry zwy­cię­żał w Sa­in­t-La­ry­-So­ulan, wy­prze­dza­jąc w koń­ców­ce Szwaj­ca­ra Tony’ego Ro­min­ge­ra i Mi­gu­ela In­du­ra­ina. Tym ra­zem Maj­kę do koń­ca go­nił ak­tu­al­ny li­der Vin­cen­zo Ni­ba­li. Przy­po­mnij­my, że na 13 eta­pie Ra­fał Maj­ka był dru­gi.

21 lipca 2014

Kamil Stoch już zwycięża

Ka­mil Stoch (o­bec­nie WKS Za­ko­pa­ne) wy­wal­czył zło­ty me­dal pod­czas kon­kur­su in­dy­wi­du­al­ne­go let­nich Mi­strzostw Pol­ski, któ­ry zo­stał ro­ze­gra­ny 19 lip­ca na skocz­ni HS 134 w Wi­śle Ma­lin­ce. Dru­gi był Piotr Ży­ła (KS Wi­sła w Wi­śle), a trze­ci Ja­kub Wol­ny (LKS Klim­czok By­stra). To siód­my in­dy­wi­du­al­ny ty­tuł mi­strza Pol­ski w ka­rie­rze Sto­cha, w tym dru­gi wy­wal­czo­ny la­tem. W za­wo­dach uczest­ni­czy­ło 52 za­wod­ni­ków.

21 lipca 2014

W boksie na OOM też mamy medale

Od 15 do 18 lip­ca na rin­gu o ty­tu­ły mi­strzów XX OOM wal­czy­li mło­dzi bok­se­rzy i bok­ser­ki. Po raz ostat­ni, bo ta dys­cy­pli­na ma być wy­kre­ślo­na z pro­gra­mu OOM. Oba tur­nie­je pię­ściar­skie od­by­ły się w hali spor­to­wej OSi­R-u w Świd­ni­cy. U pię­ścia­rzy zma­ga­nia roz­po­czę­ły się od ćwierć­fina­łów. Wśród dziew­cząt w każ­dej ka­te­go­rii star­to­wa­ły tyl­ko po czte­ry za­wod­nicz­ki, a więc już za­kwa­li­fiko­wa­nie się na OOM da­wa­ło mi­ni­mum brą­zo­wy me­dal. Z klu­bów LZS wal­czy­ło o me­da­le 10 za­wod­ni­ków i 12 za­wod­ni­czek. Dziew­czę­ta zdo­by­ły 3 zło­te, 3 srebr­ne i 6 brą­zo­wych me­da­li, chłop­cy 1 zło­ty, 1 srebr­ny i 2 brą­zo­we me­da­le.

21 lipca 2014

Jagoda Siwy jedzie na I Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych w taekwondo olimpijskim — Baku 2014

Za­wod­nicz­ka LUKS Kan­tor Czę­sto­cho­wa Ja­go­da Siwy je­dzie na Mi­strzo­stwa Świa­ta ju­nio­rów młod­szych w ta­ekwon­do, któ­re od­bę­dą się w Baku (A­zer­bej­dżan) pod ko­niec lip­ca br. Jej tre­ne­rem jest mistrz świa­ta Ro­bert Kan­to­ry­siń­ski. Przed trze­ma ty­go­dnia­mi na Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Mło­dzie­ży Dol­ny Śląsk 2014 za­wod­nicz­ka zdo­by­ła zło­ty me­dal w ka­te­go­rii 51 kg.

21 lipca 2014

43 medale w lekkiej atletyce na OOM wywalczyli zawodnicy z klubów Zrzeszenia

Od 13 do 15 lip­ca na Sta­dio­nie Olim­pij­skim we Wro­cła­wiu 738 ju­nio­rów i ju­nio­rek młod­szych ry­wa­li­zo­wa­ło o me­da­le 20. Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży. Za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki z na­szych klu­bów zdo­by­li łącz­nie 43 me­da­le w kon­ku­ren­cjach in­dy­wi­du­al­nych (22 męż­czyź­ni i 21 ko­bie­ty), w tym 17 zło­tych, 9 srebr­nych i 17 brą­zo­wych. Po­nad­to zło­to i sre­bro w szta­fe­cie męż­czyzn 4x100 m dla MULKS MOS Sie­radz i UKS Or­kan Śro­da Wlkp., dla Or­ka­na jesz­cze zło­to na 4x400 m i brąz dla LŁKS Pre­fbet Śnia­do­wo Łom­ża męż­czyzn.

Copyright 2013 LZS