Turniej Jubileuszowy PKCz Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

24 lipca 2014

Uwaga! Rekrutacja na szkolnie trenerów zaplecza kadr narodowych

In­sty­tut Spor­tu w War­sza­wie w ra­mach pro­jek­tu Aka­de­mii Tre­ner­skiej roz­po­czy­na re­kru­ta­cję tre­ne­rów i in­struk­to­rów re­ali­zu­ją­cych pro­ces szko­le­nia w mło­dzie­żo­wych ka­te­go­riach wie­ko­wych w spor­tach olim­pij­skich. Szko­le­nie od­bę­dzie się w dniach 30-31 sierp­nia 2014 r. w In­sty­tu­cie Spor­tu w War­sza­wie. Aka­de­mia Tre­ner­ska po­kry­wa kosz­ty szko­le­nia, za­pew­nia ma­te­ria­ły szko­le­nio­we, wy­ży­wie­nie oraz za­kwa­te­ro­wa­nie. Ilość miejsc jest li­mi­to­wa­na, de­cy­du­je ko­lej­ność zgło­szeń. Po­praw­nie wy­peł­nio­ny for­mu­larz zgło­sze­nio­wy do­stęp­ny na www.akademiatrenerska.pl na­le­ży prze­słać do dnia 18 sierp­nia 2014 r. na ad­res: biuro@akademiatrenerska.pl (for­mu­larz zgło­sze­nio­wy znaj­du­je się tak­że po­ni­żej tego tek­stu).

24 lipca 2014

Rafał Majka „królem gór” Tour de France!

23 lip­ca wy­cho­wa­nek Zbi­gniew Klę­ka wy­grał 17. gór­ski etap wy­ści­gu Tour de Fran­ce, na ko­lej­nym eta­pie zaj­mu­jąc trze­cie miej­sce zo­stał „kró­lem gór” Tour de Fran­ce. Na 17. eta­pie Ra­fał Maj­ka po­wtó­rzył wy­czyn Ze­no­na Ja­sku­ły z 1993 roku i jak jego po­przed­nik wje­chał pierw­szy na me­tę w Sa­in­t-La­ry Pla d’Adet.! Wy­gry­wa­jąc dwa eta­py w Tour de Fran­ce stał się pierw­szym Po­la­kiem w hi­sto­rii, któ­ry tego do­ko­nał.

24 lipca 2014

Polki medalistkami Mistrzostw Europy w łucznictwie — Echmiadzin 2014

W ar­meń­skim Ech­mia­dzin trwa­ją Mi­strzo­stwa Eu­ro­py se­nio­rów w łucz­nic­twie (21-26 lip­ca). Brą­zo­wy me­dal zdo­by­ła dru­ży­na ko­biet w skła­dzie Ka­ri­na Li­piar­ska­-Pał­ka (Grot Za­bie­rzów), Na­ta­lia Le­śniak (LKS Łucz­nik Ży­wiec) i Ju­sty­na Mo­spi­ne­k-Kluz (Piąt­ka Zgierz). W fina­le ko­biet Na­ta­lia Le­śniak, na­sza olim­pij­ka z Lon­dy­nu wal­czyć bę­dzie z Ro­sjan­ką Ta­tia­ną Se­gi­ną. Fi­nał od­bę­dzie się 26 lip­ca.

24 lipca 2014

OOM łucznictwo — Nowa Ruda

W dniach 17-20 lip­ca br. od­by­ły się za­wo­dy w łucz­nic­twie w ra­mach XX Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży w Spor­tach Let­nich Dol­ny Śląsk 2014. Go­spo­da­rzem by­ła Nowa Ruda. Star­to­wa­li re­pre­zen­tan­ci 39 klu­bów (w tym po­ło­wa to klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia) z 15 wo­je­wództw. W su­mie re­pre­zen­tan­ci na­szych klu­bów zdo­by­li 4 zło­te, dwa srebr­ne i 6 brą­zo­wych me­da­li.

21 lipca 2014

Uwaga!!!

Już pod ko­niec sierp­nia (28-30) od­bę­dą się w Słu­bi­cach XVII Ogól­no­pol­skie Igrzy­ska LZS. Przed kil­ko­ma dnia­mi ru­szy­ła stro­na in­ter­ne­to­wa Igrzysk — www.igrzyska.wzlzsopole.pl. Za­pra­sza­my.

Copyright 2013 LZS