Jubileusz PKCz Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

21 listopada 2014

ULKS Gryf Bujny wygrał konkurs
„Sportowa Gwiazda”

15 li­sto­pa­da na Sta­dio­nie Na­ro­do­wym w War­sza­wie od­by­ła się uro­czy­stość pod­su­mo­wa­nia i wrę­cze­nia na­gród lau­re­atom Kon­kur­su „Spor­to­wa Gwiaz­da” na naj­lep­sze pro­jek­ty upo­wszech­nia­ją­ce sport dla wszyst­kich w śro­do­wi­sku wiej­skim. Do War­sza­wy przy­je­cha­li przed­sta­wi­cie­le 32 na­gro­dzo­nych ini­cja­tyw. Trzy pierw­sze miej­sca w kon­kur­sie za­ję­li: LUKS Gryf Buj­ny (woj. łódz­kie), Sto­wa­rzy­sze­nie Spor­to­we LKS „For­tu­na Obo­ra” (woj. dol­no­ślą­skie) i GLKS „Gra­ni­ca” Lu­by­cza Kró­lew­ska (woj. lu­bel­skie). W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czy­li za­pro­sze­ni go­ście. Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki re­pre­zen­to­wał Ta­de­usz Ro­żej, z De­par­ta­men­tu Spor­tu dla Wszyst­kich. Obec­ni byli człon­ko­wie władz sta­tu­to­wych KZ LZS, m.in. Wa­cław Hur­ko, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy RG KZ LZS, Krzysz­tof Pia­sek, se­kre­tarz RG KZ LZS, Ja­cek Ku­cy­ba­ła, czło­nek Pre­zy­dium RG KZ LZS oraz He­le­na Ko­ziej, dy­rek­tor Biu­ra Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS. Prze­wod­ni­czą­ce­go Zrze­sze­nia re­pre­zen­to­wał Mi­chał Dziu­bak.

21 listopada 2014

Program Krajowego Zrzeszenia LZS
„Aktywny Senior LZS” — nie tylko Grajewo ćwiczy

W 10 wo­je­wódz­twach (dol­no­ślą­skie, łódz­kie, ma­ło­pol­skie, ma­zo­wiec­kie, opol­skie, pod­la­skie, po­mor­skie, świę­to­krzy­skie, wiel­ko­pol­skie i za­chod­nio­po­mor­skie) od wrze­śnia re­ali­zo­wa­ny jest pro­gram „Ak­tyw­ny se­nior LZS”. Po­wsta­ło 31 grup, w któ­rych wspól­nie ćwi­czy 679 uczest­ni­ków. Za­ję­cia pro­wa­dzi 139 in­struk­to­rów (śred­nio 4 oso­by na gru­pę), głów­nie w for­mie wo­lon­ta­ria­tu. Naj­ak­tyw­niej­si uczest­ni­cy tych spo­tkań we­zmą udział w kon­fe­ren­cji szko­le­nio­wej, któ­ra od­bę­dzie się 12-13 grud­nia w War­sza­wie pod ha­słem „Ak­tyw­ność fizycz­na osób star­szych, wal­ka z nad­wa­gą — po­trze­by a rze­czy­wi­stość”. W pro­gra­mie bie­rze udział gru­pa se­nio­rów z Gra­je­wa. Po­ni­żej in­for­ma­cja, któ­rą do nas przy­sła­li. Mo­że ode­zwą się też inne gru­py i po­dzie­lą swo­imi wra­że­nia­mi?

21 listopada 2014

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów do lat 20 i 23 — powtórka z Tallina mile widziana

23 li­sto­pa­da za­czy­na­ją się w Li­ma­sol na Cy­prze Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w pod­no­sze­niu cię­ża­rów do lat 20 i 23. Po­je­dzie na nie po 7 ju­nio­rek i re­pre­zen­tan­tek U-23 i po 8 ju­nio­rów i mło­dzie­żow­ców (U­-23).

Przed ro­kiem, w sto­li­cy Es­to­nii — Tal­li­nie — na­sze bez­po­śred­nie za­ple­cze kadr se­nior­skich wy­wal­czy­ło aż 9 me­da­li (1 zło­ty, 3 srebr­ne i 5 brą­zo­wych). Taki do­ro­bek bę­dzie cięż­ko po­wtó­rzyć, ale…… jak mó­wią fa­chow­cy na po­mo­ście w Li­mas­sol wła­śnie tyle mamy me­da­lo­wych szans na po­dium! W skła­dzie re­pre­zen­ta­cji jest 5 ju­nio­rek i 5 ju­nio­rów z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nie, w dru­giej ka­te­go­rii wie­ko­wej 5 ko­biet i 2 męż­czyzn to za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów. Tak więc, wię­cej niż po­ło­wa ca­łej re­pre­zen­ta­cji to za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów.

21 listopada 2014

LKS „Olimpia” Strzyżewko obchodził jubileusz 45-lecia

11 li­sto­pa­da br. w sali wiej­skiej w Strzy­żew­ku od­by­ła się uro­czy­sta gala uświet­nia­ją­ca ob­cho­dy 45 — le­cia Lu­do­we­go Klu­bu Spor­to­we­go „Olim­pia” Strzy­żew­ko. Ze­bra­nych po­wi­tał Sła­wo­mir Gru­cha­ła — pre­zes klu­bu, a jego bo­ga­tą hi­sto­rię i dzia­łal­ność przed­sta­wio­no w pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej. Uho­no­ro­wa­no wie­lu dzia­ła­czy klu­bu, m.in. srebr­ną od­zna­kę „Za za­słu­gi dla spor­tu” przy­zna­wa­ną przez Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki otrzy­mał Sła­wo­mir Gru­cha­ła a od­zna­kę „Za za­słu­gi w roz­wo­ju Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go” wrę­czo­no Wie­sła­wo­wi Ko­ściel­ne­mu i Zyg­mun­to­wi Wol­nie­wi­czo­wi.

21 listopada 2014

Finał Centralny XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS – Zakopane 2014

W dniach 7-9 li­sto­pa­da w Za­ko­pa­nem od­był się Fi­nał Cen­tral­ny XXXI Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Wie­dzy Tu­ry­stycz­no­-Kra­jo­znaw­czej LZS. Or­ga­ni­za­to­ra­mi im­pre­zy by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we przy współ­udzia­le Mi­ni­ster­stwa Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi oraz Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Kra­ko­wie. Ce­lem im­pre­zy by­ło po­głę­bie­nie umie­jęt­no­ści upra­wia­nia tu­ry­sty­ki kwa­li­fiko­wa­nej, za­po­zna­nie z wa­lo­ra­mi kra­jo­znaw­czy­mi i hi­sto­rycz­ny­mi Ło­twy, Es­to­nii, Pol­ski i re­gio­nu Kar­pat oraz upo­wszech­nia­nie wie­dzy o Unii Eu­ro­pej­skiej. W im­pre­zie bra­ło udział bli­sko 200 osób. W ści­słym fina­le ry­wa­li­zo­wa­ło 9 naj­lep­szych za­wod­ni­ków — wy­gra­ła Ka­ta­rzy­na Le­wiak, re­pre­zen­tu­ją­ca po­wiat Łódź Wschód. Kla­sy­fika­cję po­wia­tów wy­gra­ły Sza­mo­tu­ły, a wo­je­wódz­ką — woj. wiel­ko­pol­skie.

21 listopada 2014

Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS podsumowało sportowy rok 2014

Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce dzia­łal­ność spor­to­wą Świę­to­krzy­skie­go Zrze­sze­nia LZS w 2014 roku od­by­ło się 7 li­sto­pa­da br. w Sali Lu­strza­nej Wo­je­wódz­kie­go Domu Kul­tu­ry w Kiel­cach. By­ły na­gro­dy, wy­róż­nie­nia i wie­lu zna­mie­ni­tych go­ści, w tym m.in. Adam Ja­ru­bas, mar­sza­łek wo­je­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go i Wa­cław Hur­ko, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy RG KZ LZS. Spo­tka­nie pro­wa­dził Je­rzy Kula, prze­wod­ni­czą­cy RW ŚZ LZS. Na­gro­dzo­no 42 za­wod­ni­ków, któ­rzy zdo­by­li me­da­le mi­strzostw Pol­ski, Eu­ro­py i świa­ta. Wy­róż­nio­no 23 tre­ne­rów i szko­le­niow­ców oraz 19 naj­lep­szych klu­bów spor­to­wych.

Copyright 2013 LZS