Mielno zaprasza Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

28 maja 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Zapasach Kobiet — Siedlce 2015

W dniach 22-24 maja w Sie­dl­cach od­by­ły się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w Za­pa­sach Ko­biet w ka­te­go­rii ka­det, ju­nio­r/m­ło­dzie­żo­wiec. Star­to­wa­ło po­nad 100 mło­dych za­pa­śni­czek z 21 klu­bów. Nie za­bra­kło naj­lep­szych za­wod­ni­czek w kra­ju. Bez­po­śred­nim or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów na zle­ce­nie Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS był Wo­je­wódz­ki Lu­do­wy Klub Spor­to­wy Nowe Iga­nie, współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi zaś Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kie­go, Ma­zo­wiec­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Sie­dl­cach i Urząd Gmi­ny Sie­dl­ce. Im­pre­za zo­sta­ła do­fi­nan­so­wa­na przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Ra­dę Głów­ną Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS re­pre­zen­to­wał w Sie­dl­cach jej wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Wa­cław Hur­ko. Kla­sy­fi­ka­cję dru­ży­no­wą w ka­te­go­rii ka­de­tek wy­grał ze­spół go­spo­da­rzy przed MKS Ce­ment Gryf Chełm i KS So­bie­ski Po­znań. W ka­te­go­rii ju­nio­r/m­ło­dzie­żo­wiec pierw­sze miej­sce za­jął MKS Ce­ment Gryf Chełm, dru­gi był KS So­bie­ski Po­znań a trze­ci LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie.

28 maja 2015

24 zawodników z naszych klubów wystąpi na I Igrzyskach Europejskich w Baku

Już nie­dłu­go od­bę­dą się w Baku I Igrzy­ska Eu­ro­pej­skie (12-28 czerw­ca). Re­pre­zen­tan­ci Pol­ski ry­wa­li­zo­wać bę­dą w na­stę­pu­ją­cych spor­tach: bad­min­to­nie, bok­sie, gim­na­sty­ce spor­to­wej, tram­po­li­nie, akro­ba­ty­ce, judo, ka­ja­kar­stwie, ka­ra­te, ko­lar­stwie (szo­sa i MTB), łucz­nic­twie, pił­ce siat­ko­wej (ha­lo­wej i pla­żo­wej), pły­wa­niu, pły­wa­niu syn­chro­nicz­nym, sko­kach do wody, sam­bo, strze­lec­twie, szer­mier­ce, ta­ekwon­do olim­pij­skim, te­ni­sie sto­ło­wym, tria­th­lo­nie i za­pa­sach. Pol­ska eki­pa li­czy 214 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek. Wśród nich jest 24 spor­tow­ców z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia. Po­ni­żej li­sta.

28 maja 2015

17. Piknik Olimpijski na Kępie Potockiej w Warszawie

23 maja na te­re­nach Kę­py Po­toc­kiej (w po­bli­żu Cen­trum Olim­pij­skie­go) w War­sza­wie od­był się 17. Pik­nik Olim­pij­ski. Wzię­ło w nim udział bli­sko 30 ty­się­cy war­sza­wia­ków, ale byli też go­ście z in­nych za­kąt­ków kra­ju oraz przy­by­sze z za­gra­ni­cy. Jego otwar­cia do­ko­nał pre­zes PKOl An­drzej Kra­śnic­ki. Ze sło­wa­mi po­zdro­wień do or­ga­ni­za­to­rów i uczest­ni­ków zwró­ci­li się: wi­ce­pre­zes Rady Mi­ni­strów Ja­nusz Pie­cho­ciń­ski i szef re­sor­tu spor­tu i tu­ry­sty­ki An­drzej Bier­nat. Do od­wie­dze­nia sto­iska po­świę­co­ne­go te­go­rocz­nym Igrzy­skom Eu­ro­pej­skim (12-28 czerw­ca) w Baku za­chę­cał am­ba­sa­dor Azer­bej­dża­nu w na­szym kra­ju dr Ha­san Ha­sa­nov. Pro­gram pik­ni­ku był nie­zwy­kle bo­ga­ty, a uczest­ni­czy­ło w nim pra­wie 200 pol­skich me­da­li­stów olim­pij­skich. Do wy­gra­nia by­ło 10 000 na­gród.

28 maja 2015

Możesz starać się o stypendiom sportowe z Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki

Fun­dusz Sty­pen­dial­ny Na­ta­lii Par­ty­ki za­wią­zał part­ner­stwo z sie­cią Bie­dron­ka, dzię­ki cze­mu uru­cho­mio­ny zo­stał pro­gram sty­pen­dial­ny dla mło­dych zdol­nych spor­tow­ców bo­ry­ka­ją­cych się z trud­no­ścia­mi w roz­wo­ju ka­rie­ry. Jest to je­den z nie­wie­lu pro­gra­mów tego typu w Pol­sce. O sty­pen­dium mo­gą starć się spor­tow­cy w wie­ku od 16 do 22 lat, któ­rzy osią­ga­ją wy­so­kie wy­ni­ki w spo­rcie na po­zio­mie kla­sy spor­to­wej od­po­wied­niej do ich ka­te­go­rii wie­ko­wej, w dys­cy­pli­nach in­dy­wi­du­al­nych lub grach ze­spo­ło­wych, w dys­cy­pli­nach olim­pij­skich lub pa­ra­olim­pij­skich. Sty­pen­dium otrzy­ma­ją kan­dy­da­ci, któ­rzy z róż­nych przy­czyn ma­ją pro­ble­my z roz­wo­jem ka­rie­ry, ale jed­no­cze­śnie ma­ją spre­cy­zo­wa­ne cele spor­to­we. Sty­pen­dia w wy­so­ko­ści do 1500 zł mie­sięcz­nie bę­dą wy­pła­ca­ne od wrze­śnia 2015 r. do czerw­ca 2016 r. Kan­dy­da­ci, prócz wy­peł­nio­ne­go for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go, mu­szą prze­słać tak­że 1-mi­nu­to­wą pre­zen­ta­cję wi­deo. Wnio­ski sty­pen­dial­ne na­le­ży skła­dać do 30 czerw­ca 2015 r. Szcze­gó­ło­we za­sa­dy przy­zna­wa­nia sty­pen­diów moż­na zna­leźć na stro­nie www.fundusznataliipartyki.pl.

28 maja 2015

KKPK „Medyk” Konin obchodzi 30-lecie istnienia

Ko­niń­ski Klub Pił­kar­stwa Ko­bie­ce­go „Me­dyk” Ko­nin ob­cho­dzi w tym roku 30-le­cie swo­je­go ist­nie­nia. Z tej oka­zji za­pla­no­wa­no sze­reg cie­ka­wych wy­da­rzeń. I tak, 20 maja na swo­im sta­dio­nie im. Zło­tej Je­de­nast­ki Ka­zi­mie­rza Gór­skie­go,„Me­dyk”, wal­czą­cy o obro­nę ty­tu­łu mi­strzyń Pol­ski, po­dej­mo­wał re­pre­zen­ta­cję na­sze­go kra­ju.„Me­dycz­ki” wy­gra­ły aż 4:0. Wie­czo­rem w Ko­niń­skim Domu Kul­tu­ry od­by­ła się gala, w któ­rej poza za­wod­nicz­ka­mi, dzia­ła­cza­mi i tre­ne­ra­mi uczest­ni­czy­li za­pro­sze­ni go­ście. Nie za­bra­kło sa­mo­rzą­dow­ców, spon­so­rów, spor­tow­ców i ki­bi­ców. Ro­man Jasz­czak za­ło­ży­ciel klu­bu, jego pre­zes i tre­ner za­bie­rał za­słu­żo­ne gra­tu­la­cje i ży­cze­nia. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, któ­re­go klub jest człon­kiem, tak­że ży­czy klu­bo­wi wszyst­kie­go naj­lep­sze­go, a przede wszyst­kim suk­ce­sów w ko­bie­cej Li­dze Mi­strzyń. In­for­mu­je­my też, że od se­zo­nu 2014/15 peł­na na­zwa dru­ży­ny to KKPK Me­dyk PO­LO­mar­ket Ko­nin, klub ma rów­nież nowe logo, któ­re pre­zen­tu­je­my obok.

18 maja 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Podnoszeniu Ciężarów do lat 15 i 17 kobiet i mężczyzn — Siedlce 2015

Od 15 do 17 maja w Sie­dl­cach od­by­wa­ły się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w Pod­no­sze­niu Cię­ża­rów do lat 15 i 17 ko­biet i męż­czyzn. Star­to­wa­ło po­nad 250 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków z 40 klu­bów. Go­spo­da­rzem mi­strzostw był WLKS Nowe Iga­nie. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi: Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kie­go, Ma­zo­wiec­kie Zrze­sze­nie LZS i Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Sie­dl­cach. Tur­niej do­finan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS re­pre­zen­to­wał Wa­cław Hur­ko, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej, na otwar­ciu i za­koń­cze­niu mi­strzostw obec­ni byli m.in.: wi­ce­pre­zes PZPC ds. spor­to­wych Je­rzy No­wak, by­ły pre­zes PZPC Zyg­munt Wa­sie­la, kie­row­nik Wy­szko­le­nia PZPC Bo­gu­sław Ma­li­szew­ski. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­grał LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl, przed CLKS Ma­zo­vią Cie­cha­nów i Pro­mie­niem Opa­le­ni­ca, wśród wo­je­wództw — naj­lep­sze lu­bel­skie przed łódz­kim i ma­zo­wiec­kim. Padł je­den re­kord Pol­ski do lat 15 i 17 — usta­no­wił go Mi­ko­łaj Dach (KS Pro­mień Opa­le­ni­ca), w ka­te­go­rii wa­go­wej 50 kg — 102 kg w pod­rzu­cie.

Po za­koń­cze­niu mi­strzostw w sie­dlec­kiej si­łow­ni przy uli­cy Ka­zi­mie­rzow­skiej od­był się me­mo­ria­ło­wy Tur­niej im. Jana Haw­ry­le­wi­cza, by­łe­go pre­ze­sa WLKS Sie­dl­ce Nowe Iga­nie, któ­ry zmarł w 2011 roku.

Copyright 2013 LZS