Mielno zaprasza Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

27 lipca 2015

XIII Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy Tbilisi 2015

26 lip­ca wie­czo­rem na sta­dio­nie FC Lo­ko­mo­ti­vi Tbi­li­si od­by­ło się uro­czy­ste otwar­cie XIII Olim­pij­skie­go Fe­sti­wa­lu Mło­dzie­ży Eu­ro­py Tbi­li­si 2015. Im­pre­za po­trwa do 1 sierp­nia. W 9 spor­tach, ry­wa­li­zo­wać bę­dą spor­tow­cy z 50 kra­jów, w tym 88 z Pol­ski. Nasi za­wod­ni­cy wy­stą­pią w sied­miu dys­cy­pli­nach — gim­na­sty­ka, judo, ko­lar­stwo, lek­ko­atle­ty­ka, siat­ków­ka, pły­wa­nie i te­nis. Za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nie star­to­wać bę­dą w dwóch spor­tach — ko­lar­stwie 5 spor­tow­ców i lek­ko­atle­ty­ce 10. Po­ni­żej li­sta.

27 lipca 2015

Monika Żur, wychowanka LZS, brązową medalistką Mistrzostw Europy w MTB

Mo­ni­ka Żur (4F Scott Ra­cing Team) zdo­by­ła brą­zo­wy me­dal mi­strzostw Eu­ro­py MTB XC, roz­gry­wa­nych we wło­skim Chies D’Al­pa­go. Swo­ją ka­rie­rę Mo­ni­ka roz­po­czy­na­ła w 2006 roku w KS „Lu­boń” Sko­miel­na Bia­ła. Pod okiem Edwar­da Bala za­wod­nicz­ka osią­ga­ła licz­ne suk­ce­sy. W ka­te­go­riach ju­nior­ka młod­sza oraz ju­nior­ka zdo­by­ła zło­te me­da­le mi­strzostw Pol­ski w ko­lar­stwie gór­skim. W 2012 ma­jąc 19 lat prze­szła do no­wo­pow­sta­łej dru­ży­ny bra­ci Piąt­ków. 10 miej­sce wśród mło­dzie­żow­ców (U­-23) za­jął na mi­strzo­stwach inny wy­cho­wa­nek LZS Bar­tło­miej Wa­wak (dziś Kross Ra­cing Team).

27 lipca 2015

Stanisław Nowak wygrywa OOM w MTB

Sta­ni­sław No­wak (LKS Iskra Gło­go­czów) zo­stał mi­strzem Pol­ski ju­nio­rów młod­szych w ko­lar­stwie gór­skim wy­gry­wa­jąc wy­ścig na Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Mło­dzie­ży, któ­ra od­by­ła się 25-26 maja w Gło­go­wie. W dro­dze wcze­śniej­szych eli­mi­na­cji do zma­gań na to­rze mo­to­cros­so­wym pod Gło­go­wem za­kwa­li­fiko­wa­li się tyl­ko naj­lep­si — 20 dziew­cząt i 40 chłop­ców.

Za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki ry­wa­li­zo­wa­li na 3,5-ki­lo­me­tro­wej run­dzie. Ju­nior­ki młod­sze po­ko­ny­wa­ły ją trzy­krot­nie. 4 miej­sce za­ję­ła za­wod­nicz­ka z na­sze­go klu­bu Kin­ga Kal­meb­kie­wicz (KLKS Aza­lia Brzó­za Kró­lew­ska). Ju­nio­rzy młod­si prze­je­cha­li 5 okrą­żeń. Czwar­te miej­sce w tym wy­ści­gu wy­wal­czył Ja­ro­sław Żur KS „Lu­boń” Sko­miel­na Bia­ła.

(fot. fa­ce­bo­ok OOM ko­lar­stwo)

27 lipca 2015

Wieści z województw — więcej w informacjach regionalnych

Mło­dzież z gmi­ny Lu­ba­wa na spa­rin­gu Le­chii Gdańsk z dru­ży­ną Schal­ke 04 Gel­sen­kir­chen

22 lip­ca na PGE Are­na w Gdań­sku od­był się spa­ring Le­chii Gdańsk z dru­ży­ną Schal­ke 04 Gel­sen­kir­chen. Wśród bli­sko ośmio­ty­sięcz­nej pu­blicz­no­ści zna­la­zła się rów­nież mło­dzież wraz z opie­ku­na­mi z Gmi­ny Lu­ba­wa. Or­ga­ni­za­to­rem wy­jaz­du by­ło Gmin­ne Zrze­sze­nie LZS w Lu­ba­wie.

 

XVII Świę­to Spor­tu Po­wia­tu To­ma­szow­skie­go — Lu­by­cza Kró­lew­ska 2015

19 lip­ca na obiek­tach Ośrod­ka Spor­tu i Re­kre­acji w Lu­by­czy Kró­lew­skiej od­by­ło się Świę­to Spor­tu Po­wia­tu To­ma­szow­skie­go. Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów by­ło Po­wia­to­we Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we w To­ma­szo­wie Lu­bel­skim przy współ­udzia­le Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w To­ma­szo­wie Lub. oraz Wój­ta Gmi­ny Lu­by­cza Kró­lew­ska. Ro­ze­gra­no 25 kon­ku­ren­cji, star­to­wa­ło 10 gmin. W kla­sy­fika­cji koń­co­wej zwy­cię­ży­ła gmi­na Ty­szow­ce przed gmi­nę Ra­cha­nie — 347 pkt. Trze­cią lo­ka­tę za­ję­ła gmi­na To­ma­szów Lub., a czwar­te gmi­na Łasz­czów.

 

XVI Po­wia­to­we Igrzy­ska Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych — Sta­ry Za­mość 2015

W Sta­rym Za­mo­ściu w dniach 18-19 lip­ca od­by­ły się XVI Po­wia­to­we Igrzy­ska Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych. W im­pre­zie wzię­ło udział po­nad pół­to­ra ty­sią­ca osób. Rok temu w Sit­nie star­tu­ją­cych by­ła bli­sko set­ka mniej. Re­kord zo­stał więc po­bi­ty. W kla­sy­fika­cji ge­ne­ral­nej skla­sy­fiko­wa­no 15 gmin. Trium­fo­wał Za­mość, któ­ry wy­gra­ła aż czte­ry kon­ku­ren­cje dru­ży­no­we. Skład po­dium uzu­peł­ni­ły Mią­czyn i Sit­no. Or­ga­ni­za­to­rzy roz­da­li w su­mie 350 me­da­li i 70 pu­cha­rów. Głów­nym or­ga­ni­za­to­rem igrzysk by­ło Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu, spon­so­ra­mi zaś Urząd Mar­szał­kow­ski w Lu­bli­nie, Lot­to, Gmi­na Sta­ry Za­mość, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Za­mo­ściu oraz Ma­ło­pol­ska Ho­dow­la Ro­ślin.

 

50-le­cie LKS Za­rze­wie w Prud­ni­ku

18 lip­ca 2015 r. w Prud­nic­kim Domu Kul­tu­ry od­by­ła się uro­czy­sta aka­de­mia z oka­zji ju­bi­le­uszu 50-le­cia dzia­łal­no­ści LKS Za­rze­wie w Prud­ni­ku. Wzię­ło w niej udział oko­ło 110 osób — byli człon­ko­wie klu­bu z sek­cji akro­ba­ty­ki spor­to­wej, ko­lar­skiej, lek­ko­atle­tycz­nej, pod­no­sze­nia cię­ża­rów, pił­ki siat­ko­wej męż­czyzn oraz obec­nie dzia­ła­ją­cych — ka­ra­te i sza­cho­wej. Po­nad­to w aka­de­mii uczest­ni­czy­li za­pro­sze­ni go­ście na cze­le z bur­mi­strzem Prud­ni­ka Fran­cisz­kiem Fej­dy­chem i prze­wod­ni­czą­cym Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nia LZS w Opo­lu Ge­rar­dem Ha­la­mą.

 

Po­wia­to­wy Tur­niej Siat­ków­ki Pla­żo­wej
o Pu­char Sta­ro­sty Czarn­kow­sko­-Trz­cia­nec­kie­go

11 lip­ca na pla­ży przy Je­zio­rze Du­żym w Lu­ba­szu od­był się Po­wia­to­wy Tur­niej Siat­ków­ki Pla­żo­wej o Pu­char Sta­ro­sty Czarn­kow­sko­-Trz­cia­nec­kie­go Ta­de­usza Te­te­ru­sa. W tur­nie­ju wzię­ły udział 3 dru­ży­ny — re­pre­zen­ta­cja Gmi­ny Lu­basz, Wie­leń oraz Czarn­ków. Wy­gra­ła dru­ży­na go­spo­da­rzy.

 

Wo­je­wódz­ka Olim­pia­da Lek­ko­atle­tycz­na Osób Nie­peł­no­spraw­nych — Za­górsk 2015

Na nowo wy­bu­do­wa­nym kom­plek­sie spor­to­wym w DPS w Zgór­sku od­by­ła się 10 lip­ca Wo­je­wódz­ka Olim­pia­da Lek­ko­atle­tycz­na Osób Nie­peł­no­spraw­nych. W olim­pia­dzie wzię­ło udział 140 za­wod­ni­ków z 13 Do­mów Po­mo­cy Spo­łecz­nych i 6 Warsz­ta­tów Te­ra­pii Za­ję­cio­wej. Spor­tow­cy ry­wa­li­zo­wa­li w sze­ściu kon­ku­ren­cjach — bie­gu na 60 me­trów, to­rze prze­szkód, rzu­cie pił­ką le­kar­ską, rzu­cie do ko­sza ko­biet, sko­ku w dal czy sla­lo­mie z pił­ką noż­ną. Za­wod­ni­kom ki­bi­co­wa­li: sta­ro­sta kie­lec­ki Mi­chał Go­dow­ski, wi­ce­sta­ro­sta Ze­non Ja­nus, człon­ko­wie Za­rzą­du Po­wia­tu w Kiel­cach — Bog­dan Gie­ra­daMa­rek Kwie­cień. Or­ga­ni­za­to­ra­mi im­pre­zy byli DPS w Za­gór­sku oraz Świę­to­krzy­skie Zrze­sze­nie LZS w Kiel­cach.

 

I Otwar­te Mi­strzo­stwa Lu­zi­na w Ko­luch­sty­lu dla ama­to­rów

10 lip­ca w I Otwar­tych Mi­strzo­stwach Lu­zi­na w Ko­luch­sty­lu dla ama­to­rów wzię­ło udział 12 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek, któ­rzy na co dzień… nie ma­ją nic wspól­ne­go ze sztu­ka­mi walk. Co to jest ko­luch­styl? To sztu­ka wal­ki stwo­rzo­na na po­cząt­ku XXI wie­ku w Pol­sce. Twór­cą dys­cy­pli­ny jest eks­pert sztuk walk Wie­sław Ko­luch (9 Dan), od któ­re­go po­cho­dzi też na­zwa. Pierw­sze mi­strzo­stwa Pol­ski w tym spo­rcie od­by­ły się 23 maja 2009 roku. W 2012 roku ko­luch­styl wy­stą­pił na 5th TA­FI­SA World Sport for All Ga­mes w Siau­liai na Li­twie przy ho­no­ro­wym pa­tro­na­cie UNE­SCO jako dys­cy­pli­na po­ka­zo­wa, wzbu­dza­jąc za­in­te­re­so­wa­nie wśród uczest­ni­ków z róż­nych państw.

 

Dru­ży­na LZS Pa­ko­sław wy­gra­ła Po­wia­to­wą Li­gę LZS w Ra­wi­czu

Za­koń­czy­ły się ko­lej­ne roz­gryw­ki Po­wia­to­wej Ligi LZS w pił­ce noż­nej w Ra­wi­czu. Mi­strzo­stwo 2014/2015 zdo­by­ła dru­ży­na LZS Pa­ko­sław, dru­gie miej­sce przy­pa­dło ze­spo­ło­wi LZS Wo­l-Met Zie­lo­na Wieś, a na trze­cim stop­niu po­dium upla­so­wa­ła się eki­pa LZS So­biał­ko­wo. Ostat­nia ko­lej­ka od­by­ła się na bo­isku w Szka­ra­do­wie 9 lip­ca i to wła­śnie tam pre­zes Krzysz­tof Duda wrę­czył na­gro­dy dru­ży­no­we, jak i wy­róż­nie­nia in­dy­wi­du­al­ne.

 

Sy­cho­wian­ka Sy­cho­wo zwy­cięz­cą XVI Mi­strzo­stw We­te­ra­nów Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go LZS o Pu­char Mar­szał­ka Mie­czy­sła­wa Stru­ka

4 lip­ca na Sta­dio­nie Gmin­nym w Li­nii od­by­ły się XVI Mi­strzo­stwa We­te­ra­nów Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go LZS o Pu­char Mar­szał­ka Mie­czy­sła­wa Stru­ka w pił­ce noż­nej. W za­wo­dach wy­stą­pi­ło 10 dru­żyn. Naj­lep­szą oka­za­ła się Sy­cho­wian­ka Sy­cho­wo, sta­ły uczest­nik za­wo­dów dla we­te­ra­nów, któ­ra wy­stą­pi­ła w na­stę­pu­ją­cym skła­dzie: Krzysz­tof Sza­łas, Szcze­pan Kass, Re­mi­giusz Sar­bak, Piotr Za­drow­ski, Syl­we­ster Krau­se, Je­rzy Neu­mul­ler, Zbi­gniew Gru­ba, Bog­dan Kwiat­kow­ski, Da­mian Mah­ring, Ja­ro­sław Ku­ska.

 

XVIII Igrzy­ska Wo­je­wódz­twa Pod­la­skie­go LZS w So­kół­ce

4 lip­ca 2015 r. na sta­dio­nie OSiR So­kół­ka przy ul. Ma­riań­skiej od­by­ły się XVIII Igrzy­ska Wo­je­wódz­twa Pod­la­skie­go LZS. W Igrzy­skach ry­wa­li­zo­wa­ło 6 re­pre­zen­ta­cji gmin­nych: Gra­je­wo, Moń­ki, Szy­plisz­ki (po­wiat su­wal­ski), Bia­ły­stok, So­kół­ka, Haj­nów­ka. Igrzy­ska roz­po­czę­ły się od wrę­cze­nia od­znak LZS za za­an­ga­żo­wa­nie i upo­wszech­nia­nie spor­tu w śro­do­wi­sku wiej­skim. Uro­czy­ste­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­nał Mie­czy­sław Basz­ko, prze­wod­ni­czą­cy Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS i mar­sza­łek woj. pod­la­skie­go. Igrzy­ska wy­gra­ła gmi­na Szy­plisz­ki wy­prze­dza­jąc Gra­je­wo i Moń­ki.

 

10-le­cie ist­nie­nia LKS Atom Ja­nu­sze­wi­ce

28 czerw­ca w Ja­nu­sze­wi­cach od­by­ła się uro­czy­sto­ści otwar­cia nowo po­wsta­łe­go bo­iska Lu­do­we­go Klu­bu Spor­to­we­go Atom Ja­nu­sze­wi­ce i im­pre­za spor­to­wa zor­ga­ni­zo­wa­na z oka­zji 10-le­cia ist­nie­nia Ato­mu. Nowe bo­isko po­świę­cił ks. Sła­wo­mir Ogo­rza­łek, a za­rząd klu­bu, na cze­le z pre­ze­sem Zbi­gnie­wem Te­lu­sem, do­ko­nał oficjal­ne­go prze­cię­cia wstę­gi. Pierw­szy mecz na no­wym bo­isku miesz­czą­cym się przy szko­le pod­sta­wo­wej w Ja­nu­sze­wi­cach za­gra­ły dziew­czę­ta z Lu­do­we­go Ze­spo­łu Spor­to­we­go Kaja Opocz­no pro­wa­dzo­ne przez tre­ner­kę Ka­ta­rzy­nę Bryk z chłop­ca­mi go­spo­da­rzy pro­wa­dzo­ny­mi przez tre­ne­ra Da­mia­na Pęcz­ka. Mecz w re­gu­la­mi­no­wym cza­sie gry za­koń­czył się wy­ni­kiem 2:0 dla chłop­ców, a w kar­nych jed­ną bram­ką wy­gra­li rów­nież za­wod­ni­cy LKS Ja­nu­sze­wi­ce.

 

I Wo­je­wódz­kie Let­nie Igrzy­ska Se­nio­rów
— Na­łę­czów 2015

27 czerw­ca na obiek­tach LKS Cisy Na­łę­czów od­był się finał I Wo­je­wódz­kich Let­nich Igrzysk Se­nio­rów (+45). Pro­jekt re­ali­zo­wa­ny był przez Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we w Lu­bli­nie przy współ­pra­cy sta­rostw po­wia­to­wych, urzę­dów gmin, po­wia­to­wych zrze­szeń LZS oraz przy wspar­ciu finan­so­wym Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Uczest­ni­cy zma­ga­li się w pięt­na­stu dys­cy­pli­nach spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych. Wśród ekip po­wia­to­wych naj­lep­si oka­za­li się se­nio­rzy z Ryk, na dru­gim stop­niu po­dium sta­nę­li re­pre­zen­tan­ci po­wia­tu świd­nic­kie­go, a na trze­cim z wło­daw­skie­go.

 

Pi­kink spor­to­wy w Lu­zi­nie

26 czerw­ca w Lu­zi­nie po­nad 250 na­szych mło­dych pił­ka­rzy uczest­ni­czy­ło w „Pik­ni­ku Spor­to­wym” pod­su­mo­wu­ją­cym mi­ja­ją­cy se­zon pił­kar­ski 2014/15. Im­pre­za by­ła oka­zją do wspól­ne­go spo­tka­nia wszyst­kich dzie­cię­cych i mło­dzie­żo­wych dru­żyn GO­SRiT Lu­zi­no oraz ro­dzi­ców, tre­ne­rów, władz gmi­ny, wo­lon­ta­riu­szy oraz spon­so­rów.

 

Pod­su­mo­wa­nie se­zo­nu ULKS Ju­nior Dzier­żo­niów

Na za­koń­cze­nie roku szkol­ne­go Mię­dzysz­kol­ny Uczniow­ski Lu­do­wy Klub Spor­to­wy Ju­nior Dzier­żo­niów pod­su­mo­wał dzia­łal­ność za pierw­sze pół­ro­cze. Na co dzień tre­nu­je tu 50 za­wod­ni­ków w 3 sek­cjach spor­to­wych: za­pa­sy, sumo oraz bra­zy­lij­skie jiu­jit­su. Ka­dra tre­ner­ska w skła­dzie: Sta­ni­sław War­choł, Nor­bert War­choł, Pa­tryk Ci­szew­ski dba by mło­dzież mia­ła szczel­nie wy­peł­nio­ny czas tre­nin­ga­mi, za­wo­da­mi oraz obo­za­mi spor­to­wy­mi.

 

I Me­mo­riał im. Ze­no­na Adam­ka we Wron­czy­nie

21 czerw­ca we Wron­czy­nie od­był się I Me­mo­riał im. Ze­no­na Adam­ka, a kom­plek­so­wi bo­isk w tej miej­sco­wo­ści nada­no Jego imię. Ze­non Ada­mek był pre­ze­sem Gmin­ne­go Zrze­sze­nia LZS w Stę­sze­wie w la­tach 2004-2014, skarb­ni­kiem i tre­ne­rem LZS Wron­czyn, twór­cą mło­dzie­żo­wej dru­ży­ny pił­kar­skiej, ini­cja­to­rem bu­do­wy bo­isk wie­lo­funk­cyj­nych we Wron­czy­nie. Zmarł w lip­cu 2014 roku.„Nie­za­stą­pio­ny dzia­łacz i wspa­nia­ły czło­wiek” — tak wspo­mi­na­li ś.p. Ze­no­na Adam­ka uczest­ni­cy spo­tka­nia we Wron­czy­nie.

 

Po­wia­to­wy Zlot Ro­we­ro­wy Do­bro­cin 2015

20 czerw­ca od­był się Po­wia­to­wy Zlot Ro­we­ro­wy z ele­men­ta­mi spor­to­wy­mi — „Do­bro­cin 2015”. Pa­da­ją­cy deszcz nie od­stra­szył dwu­dzie­stu trzy­oso­bo­wych dru­żyn, któ­re wzię­ły udział w zlo­cie. Uczest­ni­cy tej sym­pa­tycz­nej im­pre­zy po­ko­na­li wy­zna­czo­ną przez or­ga­ni­za­to­rów tra­sę, a na me­cie zlo­tu, któ­rym by­ło bo­isko spor­to­we w Do­bro­ci­nie star­to­wa­li w kon­ku­ren­cjach spor­to­wych, ta­kich jak: ro­we­ro­wy tor prze­szkód, jaz­da „żół­wia”, rzut lot­ka­mi, strza­ły na bram­kę i rzut rin­go.

 

Wo­je­wódz­kie Let­nie Igrzy­ska Sa­mo­rzą­do­we
— Wy­dmi­ny 2015

20 czerw­ca w Wy­dmi­nach od­by­ły się Wo­je­wódz­kie Let­nie Igrzy­ska Sa­mo­rzą­do­we „O Pu­char Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go”. Do ry­wa­li­za­cji przy­stą­pi­ło 10 re­pre­zen­ta­cji gmin­nych. Wy­gra­ła Gmi­na Iła­wa (395 pkt.) przed Gmi­ną Ostró­da (337 pkt.) i Gmi­ną Lu­ba­wa (325 pkt). W skład każ­dej re­pre­zen­ta­cji wcho­dzi­li pra­cow­ni­cy sa­mo­rzą­do­wi z wój­ta­mi na cze­le, rad­ni, soł­ty­si i miesz­kań­cy gmin. Uczest­ni­cy star­to­wa­li w na­stę­pu­ją­cych kon­ku­ren­cjach: trój­bój ka­dry kie­row­ni­czej, pił­ka noż­na, pił­ka siat­ko­wa, lek­ka atle­ty­ka, wy­ci­ska­nie od­waż­ni­ków 17,5kg, kon­ku­ren­cja ro­dzin­na, węd­kar­stwo, dru­ży­no­wy czwór­bój re­kre­acyj­ny se­nio­rów 60+, te­nis ziem­ny.

 

XX Let­nie Igrzy­ska Re­kre­acyj­no­-Spor­to­we LZS Sa­mo­rzą­dów Gmin — Pło­ty 2015

13 czerw­ca 2015 roku na obiek­tach spor­to­wych w Pło­tach ro­ze­gra­no finał XX Let­nich Igrzysk Re­kre­acyj­no­-Spor­to­wych LZS Sa­mo­rzą­dów Gmin. Jak przy­sta­ło na ju­bi­le­usz, otwar­cie igrzysk by­ło bar­dzo uro­czy­ste. Na bo­isko ko­lum­nę uczest­ni­ków wpro­wa­dzi­ła miej­sco­wa or­kie­stra Ochot­ni­czej Stra­ży Po­żar­nej i ze­spół ma­żo­re­tek. Ra­port o go­to­wo­ści uczest­ni­ków do za­wo­dów zło­żył sę­dzia głów­ny Ry­szard Baj­kow­ski bur­mi­strzo­wi mia­sta i gmi­ny Pło­ty Ma­ria­no­wi Ma­liń­skie­mu. Igrzy­sko­wy znicz za­pa­lił Kon­rad Dzie­dzic w asy­ście mło­dych spor­tow­ców z MLUKS „Mo­ka­syn” Pło­ty a sym­bo­licz­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­nał prze­wod­ni­czą­cy wo­je­wódz­kiej or­ga­ni­za­cji LZS, wi­ce­mar­sza­łek Ja­ro­sław Rze­pa. W trak­cie uro­czy­sto­ści otwar­cia wy­róż­nio­no za­słu­żo­nych dzia­ła­czy i or­ga­ni­za­to­rów spor­tu Zło­tą Ho­no­ro­wą Od­zna­ką LZS a wi­ce­mar­sza­łek Ja­ro­sław Rze­pa prze­ka­zał dla Ośrod­ków Mul­ti­Sport w Pło­tach i Bia­ło­gar­dzie pa­kie­ty sprzę­tu spor­to­we­go. Do udzia­łu w Igrzy­skach zgło­si­ło się 11 gmin, wy­star­to­wa­ło 9 re­pre­zen­ta­cji. Igrzy­ska wy­grał Bia­ło­gard uzy­sku­jąc 393 punk­ty, dru­gie miej­sce za­jął My­śli­bórz a trze­cie go­spo­da­rze, Pło­ty.

 

Tu­ry­ści na nad­pi­licz­nym szla­ku

Dru­gie miej­sce w ka­te­go­rii gmin za­ję­ła Wola Krzysz­to­por­ska pod­czas XVI Ogól­no­pol­skie­go Zlo­tu Tu­ry­stycz­no­-E­ko­lo­gicz­ne­go LZS „Szla­kiem Nad­pi­licz­nym” im. Wie­sła­wa Gaj­zle­ra, któ­ry w dniach 22 — 24 maja od­był się w Ośrod­ku Wcza­so­wym Dres­so w Su­le­jo­wie. Za­wod­ni­cy z Bu­jen za­ję­li tak­że me­da­lo­we miej­sca z kon­ku­ren­cjach in­dy­wi­du­al­nych. Po­nad 150 tu­ry­stów z trzech wo­je­wództw ry­wa­li­zo­wa­ło w 5 kon­ku­ren­cjach zlo­to­wych: rzu­cie lot­ką, rzu­cie pod­ko­wą, kon­kur­sie węd­kar­skim, to­rze spraw­no­ścio­wym i wy­ciecz­ce me­to­dycz­nej.

22 lipca 2015

18 medali naszych zawodników na 91. Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce — Kraków 2015

W dniach od 19 do 21 lip­ca w Kra­ko­wie od­by­ły się 91. Mi­strzo­stwach Pol­ski w Lek­kiej Atle­ty­ce se­nio­rów. Za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li 17 me­da­li — 6 zło­tych, 9 srebr­nych i 3 brą­zo­we. Zło­te me­da­le wy­wal­czy­li: So­fia En­na­oui (LKS Lu­busz Słu­bi­ce) w bie­gu na 1500 m, To­masz Jasz­czuk (WLKS Iga­nie Nowe) w sko­ku w dal, Ka­mi­la Li­ćwin­ko (KS Pod­la­sie Bia­ły­stok) w sko­ku wzwyż, Pa­weł Faj­dek (KS Agros Za­mość) w rzu­cie mło­tem, Ka­ro­li­na Ko­łe­czek (MUKS Wi­sła Ju­nior San­do­mierz) na 100 m ppł oraz Ka­ta­rzy­na Ko­wal­ska (LKS Vec­tra Wło­cła­wek) w bie­gu na 3000 m z prze­szko­da­mi.

21 lipca 2015

12 medali zdobyli Polacy na Młodzieżowych Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym
— 8 wywalczyli zawodnicy z naszych klubów

W dniach od 14 do 19 lip­ca w Ate­nach od­by­wa­ły się Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w ka­te­go­rii ju­nior i mło­dzie­żo­wiec (U23) w ko­lar­stwie to­ro­wym. O me­da­le wal­czy­li męż­czyź­ni i ko­bie­ty. Na­sza re­pre­zen­ta­cja li­czy­ła w su­mie 33 oso­by — 9 ju­nio­rów (w tym 3 z na­szych klu­bów), 8 ju­nio­rek (w­szyst­kie z na­szych klu­bów), 8 mło­dzie­żow­ców (w tym 7 z na­szych klu­bów) i 8 ko­biet U-23 (w­szyst­kie z na­szych klu­bów). Na 12 zdo­by­tych me­da­li (4 zło­te, 5 srebr­nych i 3 brą­zo­we), 8 zdo­by­li za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów (2 zło­te, 4 srebr­ne i 2 brą­zo­we. Zło­te me­da­le z na­szych za­wod­ni­ków zdo­by­li: Ju­sty­na Kacz­kow­ska (UKS Gim­na­zjum Two­ja Me­ri­da Imie­lin, zawodniczka szkolona w OSSM LZS, podopieczna trenera Piotra Szafarczyka) i Da­ria Pi­ku­lik (BCM No­va­tex Zie­mia Dar­łow­ska). Gra­tu­lu­je­my za­wod­ni­kom i tre­ne­rom świet­ne­go wy­stę­pu.

Copyright 2013 LZS