Jubileusz PKCz Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

1 października 2014

Bądź aktywny — trzymaj wagę

W dniach 18-21 wrze­śnia w Cen­tral­nym Ośrod­ku Szko­le­nia KZ LZS w Miel­nie spo­tka­ło się 85 osób z 11 wo­je­wództw na im­pre­zie spor­to­wej pod ha­słem „Bądź ak­tyw­ny — trzy­maj wa­gę”. W pro­gra­mie by­ły za­ję­cia teo­re­tycz­ne i spor­to­we. Na oty­łość i nad­wa­gę cier­pi w na­szym kra­ju pra­wie 35% spo­łe­czeń­stwa, co­raz czę­ściej ta prze­wle­kła cho­ro­ba do­ty­ka dzie­ci i mło­dzież. Jak z nią wal­czyć, jak trzy­mać wa­gę? Od­po­wiedź jest pro­sta — od­po­wied­nia die­ta i ak­tyw­ność fi­zycz­na. I ta­ką wie­dzę or­ga­ni­za­to­rzy — Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS i Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki — chcie­li prze­ka­zać uczest­ni­kom. Ko­lej­na im­pre­za pod tym ha­słem już 16-19 paź­dzier­ni­ka w Za­ko­pa­nem. Za­pra­sza­my.

1 października 2014

Oliwia Kiołbasa szachową wicemistrzynią świata juniorek do lat 14

Oli­wia Kioł­ba­sa (MUKS Sto­czek 45 Bia­ły­stok) zdo­by­ła w Dur­ba­nie (RPA) ty­tuł sza­cho­wej wi­ce­mi­strzy­ni świa­ta ju­nio­rek w ka­te­go­rii do lat 14. Pro­wa­dzo­na przez tre­ne­ra Lesz­ka Ostrow­skie­go za­wod­nicz­ka w 11 run­dach uzy­ska­ła 8,5 pkt, tyle samo co zło­ta me­da­list­ka, re­pre­zen­tant­ka Ka­na­dy Qiyu Zhou. Siód­me miej­sce w gru­pie 18-lat­ków za­jął jej ko­le­ga klu­bo­wy Grze­gorz Na­su­ta.

30 września 2014

Michał Kwiatkowski,
wychowanek TKK Pacific Toruń, mistrzem świata w kolarstwie szosowym!

24-let­ni Mi­chał Kwiat­kow­ski 28 wrze­śnia zo­stał w hisz­pań­skiej Pon­fer­ra­dzie ko­lar­skim mi­strzem świa­ta ze star­tu wspól­ne­go! Po­lak za­ata­ko­wał na siód­mym ki­lo­me­trze ostat­niej pę­tli li­czą­ce­go 254 km wy­ści­gu, od­sko­czył na pod­jeź­dzie i szyb­ko uzy­skał 10 se­kun­do­wą prze­wa­gę nad naj­groź­niej­szy­mi ry­wa­la­mi. Koń­ców­kę po­je­chał tak świet­nie, że po­zwo­lił so­bie na ostat­nich me­trach na odro­bi­nę non­sza­lan­cji — zwol­nił, pod­niósł rę­ce do gó­ry i po­ca­ło­wał orzeł­ka na ko­szul­ce.„Flo­wer Po­wer”, jak pi­szą o nim w za­gra­nicz­nej pra­sie, zdo­był dla Pol­ski pierw­szy zło­ty me­dal w hi­sto­rii za­wo­do­we­go pe­le­to­nu!

30 września 2014

Podsumowanie mistrzostw świata
w kolarstwie szosowym w Ponferradzie

Mi­strzo­stwa świa­ta w Pon­fer­ra­dzie od­by­wa­ły się w dniach od 21 do 28 wrze­śnia. Ju­nio­rzy i ju­nior­ki, mło­dzie­żow­cy oraz eli­ta star­to­wa­li w jeź­dzie in­dy­wi­du­al­nej na czas i w wy­ści­gu ze star­tu wspól­ne­go. Od­był się rów­nież wy­ścig dru­ży­no­wy, w któ­rym star­to­wa­ły gru­py za­wo­do­we (tyl­ko eli­ta). W mi­strzo­stwach uczest­ni­czy­ło w su­mie 31 pol­skich ko­la­rzy i ko­la­rek. W tym 12 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek (2 za­wod­nicz­ki z eli­ty, 1 mło­dzie­żo­wiec, 4 ju­nior­ki i 5 ju­nio­rów) ak­tu­al­nie re­pre­zen­tu­ją­cych klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia oraz kil­ku­na­stu wy­cho­wan­ków na­szych klu­bów, jak choć­by Ka­ta­rzy­na Paw­łow­ska i Ka­ta­rzy­na Nie­wia­do­ma, Mi­chał Kwiat­kow­ski, Mi­chał Go­łaś, Pa­weł Po­ljań­ski, Prze­my­sław Nie­miec.

30 września 2014

Jakub Wolny zdobył Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich

Ja­kub Wol­ny (LKS Klim­czok By­stra) zdo­był Let­ni Pu­char Kon­ty­nen­tal­ny w sko­kach nar­ciar­skich, choć w ostat­nich za­wo­dach tego cy­klu, któ­re od­by­ły się w Tron­dhe­im 28 wrze­śnia (Nor­we­gia) nie uczest­ni­czył. Nasz ak­tu­al­ny mistrz świa­ta ju­nio­rów star­to­wał bo­wiem w tym cza­sie w przed­ostat­nich za­wo­dach Let­niej Grand Prix, gdzie za­jął 15. miej­sce.

30 września 2014

42 medale dla naszych młodzików w Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce

Dwa dni — 27-28 wrze­śnia — trwa­ły w Zie­lo­nej Gó­rze Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­ków w Lek­kiej Atle­ty­ce. O me­da­le wal­czy­ło kil­ku­set za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków. Pa­tro­nem tych za­wo­dów jest Ja­nusz Ku­so­ciń­ski — mistrz olim­pij­ski z Los An­ge­les (1932) w bie­gu na 10 000 me­trów. Za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li łącz­nie 42 me­da­le — 17 zło­tych, 12 srebr­nych i 13 brą­zo­wych.

Copyright 2013 LZS