Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

23 marca 2015

Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych seniorów, juniorów młodszych i juniorów — 15 medali naszych biegaczy

W Iła­wie od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski w Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Na ma­low­ni­czo po­ło­żo­nej tra­sie przy Grand Ho­te­lu Ti­ffi o me­da­le ry­wa­li­zo­wa­li za­wod­ni­cy z trzech ka­te­go­rii wie­ko­wych. Ju­nio­rzy i ju­nio­rzy młod­si w so­bo­tę 21 mar­ca, na­to­miast w nie­dzie­lę 22 mar­ca se­nio­rzy. W su­mie po­nad 500 bie­ga­czy i bie­ga­czek. Za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li łącz­nie 15 me­da­li (5 zło­tych, 3 srebr­ne i 5 brą­zo­wych ju­nio­rzy młod­si i ju­nio­rzy i 2 srebr­ne se­nio­rzy). W ju­nior­skich ka­te­go­riach wie­ko­wych star­to­wa­ło po­nad 420 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek z 16 wo­je­wództw. Naj­wię­cej punk­tów wśród ju­nio­rów młod­szych zdo­był nasz klub WMLKS Po­mo­rze Star­gard (skla­sy­fiko­wa­no 87 klu­bów). Wśród ju­nio­rów star­to­wa­li za­wod­ni­cy z 62 klu­bów i tu naj­lep­szy był też klub ze Star­gar­du. Do bie­gu se­nior­skie­go ko­biet sta­nę­ły 33 za­wod­nicz­ki, a w dwóch bie­gach se­nio­rów star­to­wa­ło 77 bie­ga­czy.http://bieganie.pl

23 marca 2015

Mistrzostwa Polski w Biegach Narciarskich seniorów — 7 medali naszych zawodników

Od 18 do 21 mar­ca od­by­wa­ły się na tra­sach bie­go­wych Isteb­ne­j-Ku­ba­lon­ki Mi­strzo­stwa Pol­ski w Bie­gach Nar­ciar­skich. Ro­ze­gra­no sprint in­dy­wi­du­al­ny i dru­ży­no­wy ko­biet i męż­czyzn tech­ni­ką kla­sycz­ną oraz bieg ko­biet na 5 km i bieg męż­czyzn na 10 km sty­lem do­wol­nym. Nie­co wcze­śniej, bo 28 lu­te­go pod­czas Bie­gu Pia­stów na Po­la­nie Ja­ku­szyc­kiej w Szklar­skiej Po­rę­bie wal­czo­no o me­da­le na 25 km ko­biet i 50 km męż­czyzn tech­ni­ką kla­sycz­ną. Za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li na tych mi­strzo­stwach 2 zło­te, 2 srebr­ne i 3 brą­zo­we me­da­le.

23 marca 2015

25. Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Łucznictwie — 10 medali naszych zawodników

14 i 15 mar­ca od­by­ły się w Za­mo­ściu 25. Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów Młod­szych w Łucz­nic­twie. Pra­wo star­tu w za­wo­dach mie­li za­wod­ni­cy uro­dze­ni w la­tach 1998-2000. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Pol­ski Zwią­zek Łucz­ni­czy, KS „Agros” Za­mość, Okrę­go­wy Zwią­zek Łucz­ni­czy, Urząd Mia­sta Za­mość, Urząd Mar­szał­kow­ski w Lu­bli­nie. Star­to­wa­ło po­nad 170 za­wod­ni­ków z 30 klu­bów. Łucz­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li 10 me­da­li — 1 zło­ty (Anna To­bo­lew­ska ULKS Zryw Do­brcz), 2 srebr­ne i 7 brą­zo­wych.

23 marca 2015

Adam Cieślar mistrzem Polski w kombinacji norweskiej seniorów

15 mar­ca po­zna­li­śmy zdo­byw­ców me­da­li w in­dy­wi­du­al­nych Mi­strzo­stwach Pol­ski Se­nio­rów w kom­bi­na­cji nor­we­skiej, któ­re roz­gry­wa­ne by­ły na kom­plek­sie skocz­ni w Szczyr­ku Ska­li­tem oraz tra­sie bie­go­wej Isteb­ne­j-Ku­ba­lon­ki (14-15 mar­ca). O ty­tu­ły mi­strzow­skie wal­czy­li też ju­nio­rzy C, D i E. Mi­strzem Pol­ski wśród se­nio­rów zo­stał Adam Cie­ślar za­wod­nik klu­bu na­sze­go Zrze­sze­nia WSS Wi­sła w Wi­śle. Wśród ju­nio­rów C srebr­ny me­dal zdo­był Kac­per Ko­nior z LKS Klim­czok By­stra, a mi­strzem Pol­ski wśród ju­nio­rów D zo­stał Ma­te­usz Ma­ły­ju­rek, ko­le­ga klu­bo­wy Cie­śla­ra.

23 marca 2015

Cztery medale naszych juniorów na MP w skokach narciarskich

14 mar­ca na kom­plek­sie skocz­ni w Szczyr­ku ro­ze­gra­no Mi­strzo­stwa Pol­ski w sko­kach nar­ciar­skich ju­nio­rów C, D i E. Li­te­ry te ozna­cza­ją od­po­wied­nie rocz­ni­ki: C — 1999/2000, D — 2001/2002 i E — 2003/2004. Brą­zo­wy me­dal wśród naj­młod­szych zdo­był Jan Hab­das z LKS Klim­czok By­stra, sre­bro wy­wal­czył wśród ju­nio­rów D Ma­te­usz Ma­ły­ju­rek WSS Wi­sła w Wi­śle, jego ko­le­ga klu­bo­wy To­masz Pilch zdo­był sre­bro wśród ju­nio­rów C, a brąz w tej ka­te­go­rii zdo­był Kac­per Ko­nior LKS Klim­czok By­stra.

20 marca 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych — Żerków 2015

14 mar­ca w Żer­ko­wie na sta­dio­nie im J. Jaj­czy­ka i te­re­nach do nie­go przy­le­głych od­by­ły się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bie­gach Prze­ła­jo­wych. W za­wo­dach udział wzię­li za­wod­ni­cy z 49 klu­bów re­pre­zen­tu­ją­cych 9 wo­je­wództw (łącz­nie 316 za­wod­ni­ków). Bie­ga­cze i bie­gacz­ki — mło­dzi­cy, ju­nio­rzy młod­si, ju­nio­rzy i mło­dzie­żow­cy — star­to­wa­li na dy­stan­sach od 1500 m do 4000 m. Kla­sy­fi­ka­cję wo­je­wództw wy­gra­ło wiel­ko­pol­skie przed za­chod­nio­po­mor­skim i lu­bu­skim. Wśród klu­bów naj­wię­cej punk­tów zdo­by­li za­wod­ni­cy WMLKS Po­mo­rze Star­gard Szcze­ciń­ski, dru­gie miej­sce za­ję­ło KS Pod­la­sie Bia­ły­stok a trze­cie LLKS Oso­wa Sień. Za­wo­dy za­koń­czył otwar­ty bieg dla dzie­ci na dy­stan­sie 1000 m, w któ­rym udział wzię­ło 59 za­wod­ni­ków. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS na mi­strzo­stwach re­pre­zen­to­wa­ła He­le­na Ko­ziej, dyr. Biu­ra Rady Głów­nej. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS przy współ­pra­cy Wiel­ko­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS. Środ­ki fi­nan­so­we po­zy­ska­no z MSiT, Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Po­zna­niu i Urzę­du Mia­sta i Gmi­ny w Żer­ko­wie.

Copyright 2013 LZS