Mielno zaprasza Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

29 czerwca 2015

20 medali Polaków w Baku, w tym trzy zdobyli zawodnicy z naszych klubów

28 czerw­ca, w Baku za­koń­czy­ły się, trwa­ją­ce po­nad 2 ty­go­dnie, I Igrzy­ska Eu­ro­pej­skie. Pol­ska re­pre­zen­ta­cja zdo­by­ła 20 me­da­li — 2 zło­te, 8 srebr­nych i 10 brą­zo­wych. Za­wod­ni­cy z klu­bów LZS wy­wal­czy­li 3 me­da­le i to wszyst­kie w za­pa­sach — srebr­ny me­dal w kat. 55 kg wy­wal­czy­ła Ka­ta­rzy­na Kraw­czyk z MKS Ce­ment Gryf Chełm, srebr­ny me­dal w sty­lu wol­nym w kat. 70 kg zdo­był Ma­go­med­mu­rad Ga­dzhiev, za­wod­nik po­cho­dzą­cy z Da­ge­sta­nu, któ­ry od 2014 roku re­pre­zen­tu­je Pol­skę i jest za­wod­ni­kiem AKS Bia­ło­gard, brą­zo­wy me­dal w tym sa­mym sty­lu w ka­te­go­rii 86 kg zdo­był Ra­do­sław Mar­cin­kie­wicz z LKS Orzeł Na­my­słów. Me­da­le zdo­by­ły też za­wod­nicz­ki, któ­re swo­ją ka­rie­rę za­czy­na­ły w klu­bach na­sze­go Zrze­sze­nia — srebr­ny me­dal w wy­ści­gu ko­lar­skim ze star­tu wspól­ne­go zdo­by­ła Ka­ta­rzy­na Nie­wia­do­ma (o­bec­nie Rabo Liv), wy­cho­wan­ka tre­ne­ra Zbi­gnie­wa Klę­ka z WLKS Kra­kus Swo­szo­wi­ce i Iwo­na Mat­kow­ska w za­pa­sach w kat. 48 kg (o­bec­nie Grun­wald Po­znań), wy­cho­wan­ka tre­ne­ra Ry­szar­da Dy­now­skie­go z KS Agros Ża­ry.

29 czerwca 2015

Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym

28 czerw­ca w So­bót­ce za­koń­czy­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski w ko­lar­stwie szo­so­wym ko­biet i męż­czyzn. O ty­tu­ły wal­czo­no w jeź­dzie in­dy­wi­du­al­nej na czas i w wy­ści­gu ze star­tu wspól­ne­go w ka­te­go­riach eli­ta, or­lik (U­-23) i ju­nior. Łącz­nie za­wod­ni­cy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li 16 me­da­li. Ale do tego 10 me­da­li do­ło­ży­li za­wod­ni­cy, któ­rzy dziś ści­ga­ją się w za­wo­do­wym gru­pach, a kie­dyś za­czy­na­li swo­je ka­rie­ry w klu­bach LZS. Mi­strza­mi Pol­ski w jeź­dzie in­dy­wi­du­al­nej na czas w ka­te­go­rii ju­nio­rów zo­sta­li Da­ria Pi­ku­lik (BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska) oraz Szy­mon Saj­nok (GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy), w ka­te­go­rii U-23 Szy­mon Re­kie­ta (LKK War­mia Bi­sku­pie­c/G­FDD Al­to­pack. Agniesz­ka Skal­niak z TKK Pa­ci­fic Ne­stle To­ruń wy­gra­ła wy­ścig ze star­tu wspól­ne­go ju­nio­rek. W ka­te­go­rii U23 mi­strzy­nią ze star­tu wspól­ne­go zo­sta­ła Ka­ta­rzy­na Wil­kos (TKK Pa­ci­fic Ne­stle To­ruń).

29 czerwca 2015

Brązowy medal Dominik Szynkowskiej w zapasach na Mistrzostwach Europy Juniorów

W dniach od 23 do 28 czerw­ca w Tur­cji od­by­wa­ły się Mi­strzo­stwa Eu­ro­py Ju­nio­rów i Ju­nio­rek w za­pa­sach w sty­lu wol­nym i kla­sycz­nym. Je­dy­ny me­dal dla Pol­ski zdo­by­ła Do­mi­ni­ka Szyn­kow­ska z LUKS Su­ples Kra­śnik w ka­te­go­rii 48 kg. Na mi­strzo­stwach star­to­wa­ło w su­mie 5 za­pa­śni­ków i 4 za­pa­śnicz­ki z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia.

29 czerwca 2015

„Bądź aktywny — trzymaj wagę” — Zakopane 2015

W dniach 18-21 czerw­ca w Za­ko­pa­nem spo­tka­ło się pra­wie 80 osób z 14 wo­je­wództw na im­pre­zie spor­to­wej pod ha­słem „Bądź ak­tyw­ny — trzy­maj wa­gę”. W pro­gra­mie by­ły za­ję­cia teo­re­tycz­ne i spor­to­we. Na oty­łość i nad­wa­gę cier­pi w na­szym kra­ju pra­wie 35% spo­łe­czeń­stwa, co­raz czę­ściej ta prze­wle­kła cho­ro­ba do­ty­ka dzie­ci i mło­dzież. Jak z nią wal­czyć, jak trzy­mać wa­gę? Od­po­wiedź jest pro­sta — od­po­wied­nia die­ta i ak­tyw­ność fizycz­na. I ta­ką wie­dzę or­ga­ni­za­to­rzy — Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS i Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki — chcie­li prze­ka­zać uczest­ni­kom.

29 czerwca 2015

Szkolenie animatorów do działania
„Aktywny Senior” — Zakopane 2015

W dniach 18-21 czerw­ca w Za­ko­pa­nem od­by­ło się szko­le­nie ani­ma­to­rów do dzia­ła­nia „Ak­tyw­ny se­nior”. Wzię­ły w nim udział 24 oso­by — 15 męż­czyzn i 9 ko­biet — któ­re wcze­śniej za­kwa­li­fiko­wa­ły się do pro­gra­mu na pod­sta­wie przy­sła­nych an­kiet. Szko­le­nie jest kon­ty­nu­acją na­sze­go pro­gra­mu „Ak­tyw­ny se­nior” za­po­cząt­ko­wa­ne­go w ubie­głym roku. Szko­le­nie zo­sta­ło do­finan­so­wa­ne przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki.

Copyright 2013 LZS