Zapraszamy! Turniej Jubileuszowy PKCz Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

10 września 2014

Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym — grad medali dla naszych

6 wrze­śnia na prusz­kow­skim to­rze BGŻ Are­na za­koń­czy­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski w ko­lar­stwie to­ro­wym ko­biet i męż­czyzn, któ­re trwa­ły od 3 wrze­śnia. Jak zwy­kle świet­nie spi­sa­li się za­wod­ni­cy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS. W su­mie zdo­by­li 30 me­da­li — ko­bie­ty 14 (3 zło­te, 5 srebr­nych i 6 brą­zo­wych), męż­czyź­ni 16 (6 zło­tych, 4 srebr­ne i 6 brą­zo­wych).

10 września 2014

XVII Ogólnopolskie Igrzyska LZS za nami!

30 sierp­nia wrę­cze­niem pu­cha­rów za punk­ta­cję ge­ne­ral­ną wo­je­wództw oraz za punk­ta­cję w blo­ku re­kre­acyj­nym, tu­ry­stycz­nym i in­te­gra­cyj­nym za­koń­czy­ły się XVII Ogól­no­pol­skie Igrzy­ska LZS. W tym roku mia­ste­m-go­spo­da­rzem by­ły Słu­bi­ce. W im­pre­zie wzię­ło udział po­nad 800 osób z 16 wo­je­wództw. Kla­sy­fika­cję ge­ne­ral­ną wy­gra­ło wo­je­wódz­two lu­bel­skie, przed opol­skim i wiel­ko­pol­skim.

10 września 2014

25 medali naszych lekkoatletów na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski

W dniach 30-31 sierp­nia w Ino­wro­cła­wiu od­by­ły się 31. Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski. Sta­wi­ła się ca­ła czo­łów­ka kra­jo­wa w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej. Za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li 21 me­da­li (12 zło­tych, 8 srebr­nych i 5 brą­zo­wych). Zło­te me­da­le dla Ka­ro­li­ny Ko­łe­czek, Da­mia­na Czy­kie­ra, Pau­li­ny Mi­kie­wicz, Ali­cji Ko­nie­czek, Ma­cie­ja Bie­law­ca, Ane­ty Rydz, Ka­ro­li­ny Mar­kie­wicz, Anny Wlo­ki, Sła­wo­mi­ra Gla­piń­skie­go, Ka­ta­rzy­ny Rut­kow­skiej i Szy­mo­na Kul­ki. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­grał KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, któ­ry wy­prze­dził o 170 pkt AZS AWF Kra­ków i o 185 pkt. AZS AWF War­sza­wa.

10 września 2014

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie górskim — Orawka 2014

W Oraw­ce (g­mi­na Ja­błon­na) od­by­ły się 24 sierp­nia Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w ko­lar­stwie gór­skim ko­biet i męż­czyzn w ka­te­go­rii ju­nior młod­szy, ju­nior i or­lik. Tra­sa bie­gła wo­kół wy­cią­gu nar­ciar­skie­go w Oraw­ce. W mi­strzo­stwach uczest­ni­czy­li za­wod­ni­cy re­pre­zen­tu­ją­cy 8 klu­bów z czte­rech wo­je­wództw. Kla­sy­fika­cję dru­ży­no­wą wy­gra­ło wo­je­wódz­two ma­ło­pol­skie, a klu­bo­wą KS Lu­boń Sko­miel­na Bia­ła. Mi­strzo­stwa otwo­rzy­li Wa­cław Hur­ko, za­stęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go RG KZ LZS i An­to­nii Kar­lak, wójt gmi­ny Ja­błon­ka. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS przy współ­udzia­le Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS. Za­wo­dy do­finan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki.

27 sierpnia 2014

Finał „Wakacji z piłką nożną” — Małopolska 2014

Przez dwa mie­sią­ce po­nad 500 dru­żyn wal­czy­ło o pra­wo awan­su do fina­łu dru­giej edy­cji „Wa­ka­cji z pił­ką noż­ną 2014”. To pro­jekt Ma­ło­pol­skie­go Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go re­ali­zo­wa­ny przez Ma­ło­pol­skie Zrze­sze­nie LZS i MZPN. Zwień­cze­niem fut­bo­lo­wych roz­gry­wek dru­żyn rocz­ni­ka 2001 i młod­szych był tur­niej fina­ło­wy, któ­ry od­był się 23 sierp­nia br., na sta­dio­nie WLKS Kra­kus w Swo­szo­wi­cach. Do Kra­ko­wa zje­cha­ły po dwie naj­lep­sze dru­ży­ny re­pre­zen­tu­ją­ce sub­re­gio­ny Ma­ło­pol­ski: tar­now­ski, są­dec­ki, pod­ha­lań­ski, kra­kow­sko­-me­tro­po­li­tar­ny i Ma­ło­pol­skę za­chod­nią. Wy­gra­ła dru­ży­na Har­na­sie Tym­bark, któ­ra w me­czu o pierw­sze miej­sce po­ko­na­ła 4:0 Tę­czę Go­sprzy­do­wa.

25 sierpnia 2014

Paweł Fajdek ustanowił rekord Polski w rzucie młotem — 83.48 m

Oko­ło 20 000 wi­dzów 23 sierp­nia oglą­da­ło z try­bun Sta­dio­nu Na­ro­do­we­go w War­sza­wie LOT­TO 5. War­szaw­ski Me­mo­riał Ka­mi­li Sko­li­mow­skiej. Głów­ną gwiaz­dą spor­to­wą me­mo­ria­łu był Usa­in Bolt, któ­ry wy­grał 100 m w cza­sie 9.98, ale naj­lep­szy wy­nik uzy­skał Pa­weł Faj­dek (KS Agros Za­mość), któ­ry usta­no­wił w rzu­cie mło­tem re­kord Pol­ski wy­ni­kiem 83.48 m.

Copyright 2013 LZS